Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009112010215712
Kategória:GII
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Individuálny výchovno-vzdelávací program
Zdroj:Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník
Vydavateľské údaje:Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
Lokácia:S. 680
ISBN:978-80-8084-162-1
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2016. Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 223. ISBN 978-80-555-1694-3.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, J., TOMOVČÍKOVÁ, M. 2017 [cit. 2018-08-01]. Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2017 [cit. 2018-08-01], s. 35,100. ISBN 978-80-565-1429-0. Dostupný na internete <http://npsov.mpc-edu.sk/files/articles/kontinualne-vzdelavanie-v-ramci-np-sov/UZ%20NP%20%C5%A0OV_Spolupr%C3%A1ca%20PZ%20a%20OZ%20v%20syst%C3%A9me%20inkluz%C3%ADvnej%20podory%20det%C3%AD%20a%20%C5%BEiakov_1512984376.pdf>