Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009102714323309
Kategória:ADF
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Vznik učiacich sa regiónov a vytváranie systémov celoživotného vzdelávania na Slovensku
Zdroj:Journal of management and business = Časopis pre management a business : research and practice = výskum a prax
Lokácia:Roč. 1, č. 1-2 (2009), s. 153-162
ISSN:1338-0494
Ohlas:[4] SOJKA, Ladislav, VIRČÍKOVÁ A KOL., E. 2009. Pozícia vysokého školstva v regionálnom rozvoji. In Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 121. ISBN 978-80-555-0060-7.
Ohlas:[4] SOJKA, Ladislav 2009. Regionálny rozvoj - tretia rola univerzít. In Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 1.-2. december 2009, Podhájska. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o., 2009, s. 277. ISBN 978-80-970277-0-4.
Ohlas:[4] SOJKA, Ladislav 2013. Vybrané problémy transferu znalosti z univerzít na podnikateľské subjekty. In Sociálne javy v kultúrnom a osobnostnom kontexte : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2013, s. 267. ISBN 978-80-8165-014-7.