Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009102713112976
Kategória:AAB
Autor:Bačík Radovan (100%)
Názov:Marketingová koncepcia špecifických nástrojov dominantnej univerzity v Prešovskom regióne ako súčasť znalostného regionálneho modelu [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2009
Rozsah:217 s.
ISBN:978-80-555-0057-7
Ohlas:[4] 2009. ŠTEFKO, R., SOJKA, L. Model kreovania a fungovania regionálnych zoskupení na báze znalostnej ekonomiky. In Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 21. ISBN 978-80-555-0060-7.
Ohlas:[4] 2010. BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., GBUROVA, J., KOMAROVÁ, M. Manažment projektov – vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 123. ISBN 978-80-555-0123-9.
Ohlas:[4] 2010. BIRKNEROVÁ, Zuzana. Organizačné správanie – cvičebnica. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 192. ISBN 978-80-555-0128-4.
Ohlas:[4] 2010. JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. The opportunities for increasing the marketing communication efficiency on the university education market. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, p. 441. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[4] 2010. JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. Marketingový manažment (vybrané kapitoly, aspekty a pohľady). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 138. ISBN 978-80-555-0237-3.
Ohlas:[4] 2010. GBUROVÁ, Jaroslava. Možnosti uplatnenia marketingových aktivít vo verejnej oblasti. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ. II. ročník. Teória a prax verejnej politiky v SR : elektronický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bankej Bystrici, 4.-5.10.2010 [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010, s. 102. ISBN 978-80-557-0088-5.
Ohlas:[4] 2011. GBUROVÁ, Jaroslava. Marketingová komunikačná politika ako nástroj marketingového mixu vysokých škôl. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 122. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] 2011. BIRKNEROVÁ, Z., ONDEROVÁ, L. Marketingová analýza a komunikačný mix dvoch spoločností. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [2011-09-16], s. 47. ISBN 978-80-555-0415-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/pdf_doc/4.pdf>
Ohlas:[4] 2011. GBUROVÁ, Jaroslava. Marketingové cenové stratégie pobočiek maloobchodných reťazcov v regióne severovýchodného Slovenska. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2011, s. 127. ISBN 978-80-89568-05-5.
Ohlas:[3] 2011. GBUROVÁ, J., MARCHEVSKÁ, M. Podstata a význam regionálneho rozvoja a regionálneho marketingu v Prešovskom samosprávnom kraji. In Sborník příspěvků IV. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých pracovníků [CD-ROM]. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 902. ISBN 978-80-7248-711-0.
Ohlas:[4] 2012. GBUROVÁ, J., HRONCOVÁ, I. Produktová politika ako súčasť marketingového mixu vysokých škôl. In Marketing a marketingová komunikácia – prepojenie teórie a praxe : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou : grant GAMA/11/4 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 35. ISBN 978-80-555-0539-8.
Ohlas:[3] 2012. DORCAK, P., POLLAK, F. Social media marketing in terms of central European market. In Global business conference 2012 proceedings. To standardize or not to standardize? ISSN 1848-2252. Zagreb : Innovation institute, 2012, s. 57.
Ohlas:[3] 2012. JURKOVÁ, Jana. Marketing vzdelávacích inštitúcií v kontexte spotrebiteľského správania ich zákazníkov. 1. vyd. Praha : University Press, 2012, s. 104. ISBN 978-80-905189-4-0.
Ohlas:[4] 2013. JURKOVÁ, Jana. Vybrané faktory a ich vplyv na výber produktu v oblasti vzdelávania. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2013, vol. 1, no. 1, s. 84.
Ohlas:[4] 2014. GBUROVÁ, Jaroslava. Možnosti uplatnenia marketingu a práva v oblasti vzdelávacích štúdií. In Koučovanie ako metóda vzdelávania v manažmente : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2014, s. 53. ISBN 978-80-8165-070-3.
Oblasť výskumu:080