Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008052210232870
Kategória:N/A
Autor:Andrejovský Pavol (50%)
Autor:Adamišin Peter (50%)
Názov:Podnik a životné prostredie
Zdroj:Teoretické aspekty prierezových ekonomík II
Vydavateľské údaje:Košice : Royal Unicorn, 2004
Lokácia:S. 17-23
ISBN:80-969181-1-7
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, E., HRONEC, O. 2007. Koncentrácie kyslých imisií vo vzťahu k acidifikácii pôd v okolí imisného zdroja elektrárne Vojany. In 4. medzinárodná konferencia EIaM 2007. Enviromentálne inžinierstvo a manažérstvo : zborník z konferencie. 1. vyd. Košice : Strojnícka fakulta TU, 2007, s. 209.
Ohlas:[3] HUTTMANOVÁ, Emília 2008. Regionálny rozvoj v problémových oblastiach Slovenskej republiky. In Hradecké ekonomické dny 2008 : strategie rozvoje a regionů a států; Hradec Králové, 5.2.-6.2.2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-202-2.
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, Emília 2008. Dôsledky znečisťovania životného prostredia. In Identifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska : medzinárodná vedecká konferencia : 9.4.2008, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008, s. 92. ISBN 978-80-552-0087-3.
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, E., SYNČÁKOVÁ, L. 2007. Posúdenie pôdnej reakcie v imisnom poli exhalačného zdroja EVO Vojany. In Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : medzinárodný vedecký seminár, 22. máj 2007, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007, s. 74. ISBN 978-80-8069-960-4.