Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007073114341131
Kategória:AAB
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Klíma v triedach stredných odborných učilíšť pri reedukačných domovoch
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007
Rozsah:120 s.
ISBN:978-80-8068-584-3
Ohlas:[4] LAPŠANSKÁ, Miroslava 2008. Sociálna klíma triedy na prvom stupni základnej školy. In Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, 2008, s. 66. ISBN 978-80-8068-801-1.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2008. Vnímanie klímy triedy variantu a špeciálnej základnej školy žiakmi v hraničnom pásme mentálnej retardácie. In Poruchy správania v edukačnom prostredí : zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie konanej 3.-5. mája 2007 v Košiciach. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2008, s. 66. ISBN 80-8063-279-3.
Ohlas:[3] HUČÍK, Ján 2009. Kazuistika v špeciálnopedagogickej diagnostike. In Pedagogicko-psychologické poradenství, ISSN 1214-7230. 2009, č. 55, s. 63.
Ohlas:[4] HUČÍK, J., HUČÍKOVÁ, A. 2009. Kazuistika v sociálnej práci. 1. vyd. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009, s. 192. ISBN 978-80-89271-66-5 .
Ohlas:[3] HUČÍK, Ján 2010. Mentální postižení. In Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha : Portál, 2010, s. 266. ISBN 978-80-7367-679-7.
Ohlas:[4] HUČÍK, Ján 2011. Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii. 1. vyd. Liptovský Ján : PROHU, s.r.o., 2011, s. 87. ISBN 978-80-89535-00-2.
Ohlas:[4] DUBAYOVÁ, T., HREBEŇÁROVÁ, L., STRAKA, V. 2010. Syndróm vyhorenia učiteľov 1. stupňa základných škôl a učiteľov špeciálnych základných škôl vo variante A. In Efeta otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím, ISSN 1335-1397. 2010, roč. 20, č. 2-3, s. 20.
Ohlas:[3] HUČÍK, J., HUČÍKOVÁ, A. 2011. Žiak s mentálnym postihnutím v školskej integrácii. In Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, záků a studentů se zdravotním postižením : národní konference I. : sborník příspěvků. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 38. ISBN 978-80-244-2773-7.
Ohlas:[4] SCHAVEL, Milan et al. 2012. Sociálna prevencia. Liptovský Ján : PROHU, s.r.o., 2012, s. 266. ISBN 978-80-89535-06-4.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., GUZIOVÁ, K. 2012. Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 150. ISBN 978-80-555-0592-3.
Ohlas:[4] HUČÍK, Ján 2013. Edukácia žiakov s mentálnym postihnutím. In Osoby s mentálnym postihnutím a spoločnosť. Liptovský Ján : PROHU, 2013, s. 145. ISBN 978-80-89535-13-2.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, L., DUBAYOVÁ, T., NEMCOVÁ, B. 2013 [cit. 2014-05-21]. Syndróm vyhorenia u učiteľov žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím na Slovensku. In Prohuman : vedecko-odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2013 [cit. 2014-05-21]. Dostupný na internete <http://prohuman.sk/psychologia/syndrom-vyhorenia-u-ucitelov-ziakov-s-tazkym-a-hlbokym-mentalnym-postihnutim-v-sr>
Ohlas:[4] CHOVANČÍK, M., HUČÍKOVÁ, A. 2009. Od primárnej cez sekundárnu k terciálnej prevencii s dôrazom na tímovú spoluprácu psychológa a špeciálneho pedagóga v práci v rovesníckych skupinách v základných a stredných školách. In Multidimenzionálny a interdisciplinárny charakter systému výchovného poradenstva a prevencie : zborník príspevkov z I. poradenských dní v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou, Jasná 20.-22. október 2008. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 61. ISBN 978-80-555-0144-4.
Ohlas:[4] TKÁČOVÁ, D., DUBAYOVÁ, T. 2014 [cit. 2015-06-04]. Overovanie programu na podporu sebaregulácie u žiakov so syndrómom ADHD. In Študent na ceste k praxi III : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014 [cit. 2015-06-04], s. 148. ISBN 978-80-555-1116-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2>
Ohlas:[3] DUBAYOVÁ, T., HORVÁTHOVÁ, J. 2016. Analýza príčin útekov detí umiestnených v reedukačných centrách. In Edukacja na rozdrožu : cześć 3 : dzieciństwo szans i zagroźeń [CD-ROM]. Opole : Wydawnictwo Instytut Slaski, 2016, s. 259. ISBN 978-83-62683-77-2.
Ohlas:[4] IVANKOVÁ, A., HREBEŇÁROVÁ, L., PALKOVÁ, V. 2017 [cit. 2017-11-03]. Analýza úrovne syndrómu vyhorenia u vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím v závislosti od druhu zariadenia. In Vzdelávanie a spoločnosť II : medzinárodný nekonferenčný zborník [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2017-11-03], s. 252. ISBN 978-80-555-1829-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9>