Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007011811093781
Kategória:GII
Autor:Žolnová Jarmila (50%)
Autor:Hučík Ján (50%)
Názov:Etika v špeciálnopedagogickom poradenstve : podnet k verejnej diskusii
Zdroj:Efeta - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím
Lokácia:Roč. 16, č. 3 (2006), s. [1]
ISSN:1335-1397
Ohlas:[4] TRUBÍNIOVÁ, Valentína et al. 2007. Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 893. ISBN 978-80-8084-162-1.
Ohlas:[4] MÁTEL, Andrej 2011 [cit. 2011-11-04]. Revízia Etického kódexu sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike. In Prohuman : odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2011 [cit. 2011-11-04], 13. jan. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/socialna-praca/revizia-etickeho-kodexu-socialnych-pracovnikov-v-slovenskej-republike>
Ohlas:[4] DUBAYOVÁ, Tatiana 2013. Etika práce s osobami s mentálnym postihnutím. In Osoby s mentálnym postihnutím a spoločnosť. Liptovský Ján : PROHU, 2013, s. 251. ISBN 978-80-89535-13-2.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, L., ŠOLTÍSOVÁ, M. 2016. Výzvy profesnej etiky v špeciálnej pedagogike. In Profesijná etika ako základ školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inklúzii. Liptovský Ján : Prohu, 2016, s. 51. ISBN 978-80-89535-20-0.
Ohlas:[4] HUČÍK, J., HREBEŇÁROVÁ, L. 2016. Etický kódex ako interný princíp práce špeciálného pedagóga. In Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. Bratislava : Iris, 2016. ISBN 978-80-89726-79-0.
Ohlas:[4] SCHAVEL, Milan a kol. 2017. Sociálne poradenstvo (vybrané kapitoly z teórie a praxe). Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2017, s. 345. ISBN 978-80-971445-9-3.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, Jana et al. 2018. Etika v špeicálnopedagogickej edukácii a v poradenstve. In Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie I. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 118. ISBN 978-80-555-2175-6.
Ohlas:[4] PAĽOVÁ, M., ŽITŇÁKOVÁ, Ž. 2019. Spolupráca školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga na ZŠ – príklady dobrej praxe. In Školská psychológia 2018 – história a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 203. ISBN 978-80-8152-742-5.