Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007011810544968
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (50%)
Autor:Hučík Ján (50%)
Názov:Etika v práci s klientom s postihnutím a narušením v špeciálno-pedagogickom poradenstve
Zdroj:Supervízia v sociálnej práci - súčasná prax a perspektívy [elektronický zdroj] : vedecká koferencia s medzinárodnou účasťou : 5.-7. októbra, Malá Lučivná
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2006
ISBN:978-80-8068-577-5
Ohlas:[4] DUBAYOVÁ, T., HREBEŇÁROVÁ, L., STRAKA, V. 2010. Syndróm vyhorenia učiteľov 1. stupňa základných škôl a učiteľov špeciálnych základných škôl vo variante A. In Efeta otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím, ISSN 1335-1397. 2010, roč. 20, č. 2-3, s. 20.
Ohlas:[4] DUBAYOVÁ, T., HREBEŇÁROVÁ, L. 2011. Etické dilemy v špeciálnej pedagogike. In Etické reflexie v pomáhajúcich profesiách. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 96. ISBN 978-80-555-0331-8.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia 2012. Do we need professional ethics for special needs education teachers?. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2012, roč. 2, č. (3-4), s. 165.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia 2012. O profesijnej etike pre špeciálnych pedagógov. In Profesijná etika – minulosť a prítomnosť. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 276. ISBN 978-80-555-0674-6.
Ohlas:[4] OLÁH, Michal 2006. Najčastejšie psychologické problémy týraných detí. In Synergia : časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii, ISSN 1336-2275. 2006, roč. 4, č. 7-8, s. 128.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia 2014. Mentálne postihnutie ako výzva pre bioetiku. In Perspektívy profesijnej etiky. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 121. ISBN 978-80-555-1104-7.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia 2015. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 185. ISBN 978-80-555-1372-0.