Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017478
Kategória:AAB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Kontinuita a kontext textu : literárnohistorické a interpretačné prieniky do slovenskej literatúry dvoch storočí
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2004
Rozsah:467 s.
ISBN:80-89038-20-4
Ohlas:[5] POSPÍŠIL, Ivo 2004. Slovenská literární věda: hledání nových poloh. In Aktuální slovakistika. Brněnské texty k slovakistice VII. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 170-172.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána 2005. Ľudo Ondrejov a autorský mýtus. In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa onala v Prešove 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 159.
Ohlas:[6] LENČO, Ján 2005. Kontinuita a kontext textu. In Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. 2005, roč. IV.+121, č. 2, s. 119-121.
Ohlas:[3] PETRÍKOVÁ, Martina 2005. K duchovným rozmerom próz Jozefa Cígera Hronského a Daniela Pastirčáka. In Cesty současné literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna : Bedřich Maleček BM Typo, 2005, s. 38.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2005. K duchovným rozmerom próz Jozefa Cígera Hronského a Daniela Pastirčáka. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 9-10, s. 294.
Ohlas:[6] BUŠÍKOVÁ, Mária 2005. Kontinuita a kontext textu. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 5-6, s. 187-188.
Ohlas:[6] ONDRÁŠIKOVÁ, Dagmar 2005. Prieniky do slovenskej literatúry. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 5-6, s. 185-187.
Ohlas:[6] FORDINÁLOVÁ, Eva 2005. Vstup do vnútorného sveta literatúry. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 5-6, s. 184.
Ohlas:[6] DRAŠKOVIČ, Zoro 2005. Hystéria a nemorálna literárna veda. In Romboid : literárnokritický mesačník, ISSN 0231-6714. 2005, roč. 40, č. 4, s. 83-85.
Ohlas:[5] POSPÍŠIL, Ivo 2005. Hloubka a šíře slovenské literatury. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Slavica litteraria. Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 211-212.
Ohlas:[5] PAVERA, Libor 2005. O literaturze jako kontynuacji i o kontekstach tekstów literackich (Na Slowacji). In Swiat i Slowo : filologia, nauki spoleczne, filozofia, teologia. 2005, no. 2 (5), s. [381]-383.
Ohlas:[4] PAVERA, Libor 2006. Glosy k axiologickým aspektům v současné lietratuře a literární vědě. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 288.
Ohlas:[6] ANDRUŠKA, Peter 2006. Autori a diela slovenskej literatúry dvoch storočí v interpretačných prienikoch Viery Žemberovej. In Almanach Nitra 2006. Nitra : Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 2006, s. 496-497.
Ohlas:[3] KOBAĽ, Viktorija 2006. Na dopomohu studentam-filoloham. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 4 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2006, s. 555.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2006. Mýtus ako inšpirácia dvoch próz Jozefa Cígera Hronského. In Teória umeleckého diela 1. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 73.
Ohlas:[4] POSPÍŠIL, Ivo 2005. Genologie a žánrovost. In Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 131.
Ohlas:[3] PAVERA, Libor 2007. Cestami textů. 1. vyd. Brno : Slavistická společnost Franka Wollmana, 2007, s. 24, 293.
Ohlas:[6] ANDRUŠKA, Peter 2006. Slovenská literatúra dvoch storočí v interpretačných prienikoch Viery Žemberovej. In Kultúra a súčasnosť 4 : zošity č. 9/2006. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, s. 198-200.
Ohlas:[3] PETRÍKOVÁ, Martina 2006. K aproximácii duší (k poetike niektorých Dušekových próz pre deti). In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : komunikace s dětmi v zrcadle času : sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 9. a 10. listopadu 2006. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2006, s. 69. ISBN 80-7368-271-0.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2006. Poeticko-etické písanie Jany Bodnárovej. In Studia Slovaca : zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 68. ISBN 80-8083-350-8.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2008. Dve cesty, dve prózy, dve možnosti záchrany sveta. In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 303. ISBN 978-80-8068-699-4.
Ohlas:[4] PALAŠČÁKOVÁ, Magdaléna 2008. Filozofia Johanidesových textov (Johanidesov človek na ceste k hodnotám). In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 287. ISBN 978-80-8068-699-4.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta 2008. Novokoncipované pohľady na problematiku historizmu v literárnovednom a lingvistickom výskume. In Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2008, s. 217. ISBN 978-80-8068-752-6.
Ohlas:[6] ANDRUŠKA, Peter 2007. Dolnozemské podoby slovenskej kultúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 180. ISBN 978-80-8094-111-6.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2008. O komickej stránke skutočnosti v rozprávkach Jaroslavy Blažkovej. In Jazyk a literatúra v škole : zážitok a poznanie : [zborník z medzinárodnej konferencie Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie, 18.-19.10.2007 v Prešove]. [Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied], 2008, s. 262. ISBN 978-80-8068-788-5.
Ohlas:[4] PAVERA, LIbor 2008. Lingvo-literární vzdělávání na zahraniční slavistice. In Jazyk a literatúra v škole : zážitok a poznanie : [zborník z medzinárodnej konferencie Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie, 18.-19.10.2007 v Prešove]. [Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied], 2008, s. 256. ISBN 978-80-8068-788-5.
Ohlas:[4] BARIAKOVÁ, Zuzana 2007. -Malí outsideri- v životných a literárnych súradniciach (Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež). In Človek z okraja uprostred literatúry : podoby outsiderstva v slovenskej próze. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007, s. 190, 209. ISBN 978-80-8083-518-7.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2008. Medzi komickým a lyrickým v dvoch rozprávkach Jaroslavy Blažkovej. In Teória umeleckého diela 3. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 108. ISBN 978-80-8068-742-7.
Ohlas:[3] PETRÍKOVÁ, Martina 2009. V intenciách denníka dokumentu (Ján Hrušovský - Muž s protézou). In Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu=Metamorfozy gatunków w konteksie srodkowoeuropejskim : sv. IV Žánr - ponorná řeka. Praha : Verbum, 2009, s. 220. ISBN 978-80-904415-0-7.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2009. Sedem sŕdc v srdci jedného muža. In Genologické a medziliterárne štúdie 1. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 150. ISBN 978-80-8068-996-4.
Ohlas:[4] POSPÍŠIL, Ivo 2010. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie : (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v trnave, 2010, s. 271. ISBN 978-808105-1-3.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2010. Ako sa chytá radosť a ako sa vychystal smútok balady do sveta. In Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 54. ISBN 978-80-555-0187-1.
Ohlas:[4] KASANIČOVÁ, Martina 2010. Lyrické (magické) motívy v prózach Václava Pankovčína a v románe Petra Jaroša Tisícročná včela. In Genologické a medziliterárne štúdie 3 : problémy prózy. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 111. ISBN 978-80-555-0231-1.
Ohlas:[4] BUŠÍKOVÁ, Mária 2010. Uvažovanie nad priestorom v románe Jozefa Cígera Hronského Chlieb. In Genologické a medziliterárne štúdie 3 : problémy prózy. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 94. ISBN 978-80-555-0231-1.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2010. Kontúry voľnosti v rozprávkach Stanislava Rakúsa a Štefana Moravčíka alebo o grotesknej a komickej stránke skutočnosti. In Kontúry voľnosti : typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010, s. 168. ISBN 978-80-8105-198-2.
Ohlas:[3] GERMUŠKOVÁ, Marta 2010. Tvorba slovenských duchovne orientovaných spisovateľov. 1. vyd. Praha : Verbum Praha, 2010, s. 180. ISBN 978-80-904415-1-4.
Ohlas:[4] ŠUŠA, Ivan 2011. Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011, s. 142. ISBN 978-80-557-0122-6.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta 2011. Fenomén historizmu v myslení o literatúre. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 147. ISBN 978-80-8094-871-9.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2011. Umelecký text v tvorivých interpretáciách. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011, s. 166. ISBN 978-80-555-0424-7.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2011. Ako sa pestuje radosť : o komickej stránke skutočnosti v súčasnej slovenskej literatúre pre deti. In Smiech, slzy a svet komiky. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, s. 111. ISBN 978-80-557-0147-9.
Ohlas:[4] BARIAKOVÁ, Zuzana 2012. Niekoľko poznámok k vybraným problémom literatúry pre deti a mládež. In Genologické a medziliterárne štúdie 6 : genologické konfrontácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 159. ISBN 978-80-555-051-4.
Ohlas:[4] FORGÁČ, Marcel 2012. Existencializmus a slovenská literatúra. 1 .vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 142. ISBN 978-80-555-0519-0.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Vasil 2012. Kukučínova reflexia krásy, pravdy a dobra. In Etika na Slovensku (19. storočie a 1. polovica 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 165. ISBN 978-80-555-0583-1.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2012. Umelecký text v tvorivých interpretáciách. 2. rozš. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 81, 133, 151, 184. ISBN 978-80-555-0620-3.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta 2013. Dobrodružný román Jozefa Ignáca Bajzu a jeho jazykovo-historické kontexty. In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte . Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 127. ISBN 978-80-89489-14-5.
Ohlas:[3] GLUCHMAN, Vasil 2017. Martin Kukučín as a "Practical philospoher". In Steven Serafin: Zeitschrift für Slavische Philologie. 2017, vol. 73, no. 1, s. 158.