Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.015548
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Percepcia psychosociálnej klímy v triedach stredných odborných učilíšť pri reedukačných domovoch pre mládež
Zdroj:Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : zborník z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej pri príležitosti Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši v roku 2003
Vydavateľské údaje:Martin : Osveta, 2003
Lokácia:S. 153-155
ISBN:80-8063-140-9
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2008. Vnímanie klímy triedy variantu a špeciálnej základnej školy žiakmi v hraničnom pásme mentálnej retardácie. In Poruchy správania v edukačnom prostredí : zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie konanej 3.-5. mája 2007 v Košiciach. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2008, s. 66. ISBN 80-8063-279-3.