Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.013417
Kategória:AED
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Hyperaktívne dieťa v materskej škole
Zdroj:Aktivity v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára konaného 17.-18. mája 2002]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, 2003
Lokácia:S. 94-97
ISBN:80-8068-192-9
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária 2008. Edukačnými hrami poznávame svet. 3. rozš., preprac. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 216. ISBN 80-8068-797-7.
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, M., GMITROVÁ, V. 2008. Pedagogický rozmer hry v edukačnom procese materskej školy. In Jezyk wspólczesnej pedagogiki : czesc 2. Siedlce : [s.n.], 2008, s. 42. ISBN 978-83-923928-3-5.
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, Mária 2009. Učiteľ a hra v kontexte edukačného predškolského programu. In Za kvalitou vzdélávání učitelů primární a preprimární pedagogiky : sborník z konference s mezinárodní účastí. Olomouc : Votobia, 2009, s. 274. ISBN 978-80-7220-315-4.
Ohlas:[4] PORTÍKOVÁ, A., ŠKOVRÁNKOVÁ, T. 2009. Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 63. ISBN 978-80-8068-970-4.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária 2010. Predprimárna edukácia v kontexte integrovaných hrových projektov a hrovej kompetencie. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo katolíckej univrzity v Ružomberku, 2010, s. 48. ISBN 978-80-8084-617-6.
Ohlas:[4] HUČÍKOVÁ, A., HUČÍK, J. 2010. Metodické minimum pre pedagóga o ADHD, ADD, ŠPU. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010, s. 42. ISBN 978-80-8052-351-0.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária 2011. Edukačnými hrami poznávame svet. 4. rozš., preprac. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 230. ISBN 978-80-555-0345-5.
Ohlas:[4] HUČÍKOVÁ, A., HUČÍK, J. 2011. Deti, trochu iné, v školskej edukácii. 1. vyd. Liptovský Ján : PROHU, s.r.o., 2011, s. 71. ISBN 978-80-89535-01-9 .
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, Mária 2011. Poznawanie swiata za pomoca gier edukacyjnych. 1. wyd. Siedlce : Elpil – Jaroslaw Pilich, 2011, s. 246. ISBN 97883-934036-0-8.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., GUZIOVÁ, K. 2012. Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 150. ISBN 978-80-555-0592-3.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., SOCHA, M. 2012. Problemowe zachowania dzieci w przedszkolu w opinii studentów. In Acta Paedagogicae Presoves – Nova Sandes. Annus VIII. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 98. ISBN 978-80-555-0604-3.
Ohlas:[4] SOCHA, M., PODHÁJECKÁ, M. 2013 [cit. 2014-05-21]. Deti s problémovým správaním v materskej škole. In Študent na ceste k praxi II : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15.-16. máj 2013 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013 [cit. 2014-05-21], s. 278. ISBN 978-80-555-0840-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dubayova2>
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, M., SOCHA, M. 2014. Problemowe zachowania dzieci w przedszkolu z perspektywy nauczycieli. In Vozmožnosti i ograničenija sovremennoj obrazovateľnoj dejstviteľnosti. Siedlce : Elpil – Jaroslaw Pilich, 2014, s. 43. ISBN 978-83-934036-3-9.
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, M., SOCHA, M. 2014. Dzieci z problemowymi zachowaniami w przedszkolu - terminy, definicje, przejawy i przyczyny. In Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary eduacation. Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2014, s. 275. ISBN 978-83-62550-47-0.