Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Výchova k manželstvu a rodičovstvu na II. stupni základných škôl
Zdroj:Socialia 2002. K sociální analýze mládeže : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové 10.-11.11.2002. 2. díl
Vydavateľské údaje:Hradec Králové : Gaudeamus, 2003
Lokácia:S. 6-10
ISBN:80-7041-557-6
Ohlas:[4] Anorexia a bulímia – súčasný problém mladej generácie. In Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. novembra 2007 v Ružomberku [CD-ROM]. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007, s. 432. ISBN 978-80-8084-246-8.
Ohlas:[4] Negatívne správanie sa rómskych detí v školskom prostredí. In Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. novembra 2007 v Ružomberku [CD-ROM]. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007, s. 107. ISBN 978-80-8084-246-8.
Ohlas:[3] Výchova k hodnotám v rodine ako problém pedagogickej vedy. In Czlowiek w procesie wychowania. Wspólczesne dylematy pedagogiki. Lublin : Wydawnictwo naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji, 2008, s. 36. ISBN 978-83-925024-7-0.
Ohlas:[3] Výchova k hodnotám v rodine ako problém pedagogickej vedy. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy, ISSN 0323-0449. 2008, s. 14.
Ohlas:[4] Výchova k hodnotám v rodine ako problém pedagogickej vedy. In Konferencia pedagógov voľného času školských zariadení : (zborník príspevkov). Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované pracovisko Prešov, 2008, s. 55. ISBN 978-8884-53-23.
Ohlas:[4] Štýly výchovy v rodine v kontexte s hodnotovou orientáciou detí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 167. ISBN 978-80-555-0003-4.
Ohlas:[4] Hodnotová orientácia žiakov staršieho školského veku. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 19. ISBN 978-80-555-0100-0.