Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Citové zázemie detí v rodine ako základ pre prípravu na manželstvo a rodičovstvo
Zdroj:Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 2. a 3. apríla 2001 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Lokácia:S. [271]-275
ISBN:80-8068-088-4
Ohlas:[4] Vývinová psychológia. 1. vyd. Prešov : LANA, 2005, s. 291. ISBN 80-969053-6-8.
Ohlas:[3] Sociálne znevýhodnené rómske prostredie a jeho vplyv na deti. In Identita ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006, s. 360.
Ohlas:[4] Vývinová psychológia. 2. rozšír. a preprac. vyd. Prešov : LANA, 2007, s. 302. ISBN 978-80-7165-614-2.
Ohlas:[4] Rodinná výchova : (výber kapitol). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 139. ISBN 978-80-555-0142-0.