Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008296
Kategória:AAB
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Geografia relígií : náčrt problematiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:375 s.
ISBN:80-8068-062-0
Ohlas:[4] 2001. POPJAKOVÁ, Dagmar. Vývoj hraníc a územno-správneho usporiadania Šariša od najstarších čias po súčasnosť. In Acta facultatis Studiorum Humanitatis et Nature Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia geographica. 2001, roč. 35, č. 4, s. 191.
Ohlas:[3] 2003. JACKOWSKI, Antoni. Swieta przestrzen swiata: podstawy geografii religii. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2003, s. 246.
Ohlas:[3] 2002. JACKOWSKI, Antoni. Geography of religion. In Peregrinus Cracoviensis. 2002, vol. 13, s. 31.
Ohlas:[6] 2003. TÍŽIK, Miroslav. An outline to the geography of religions. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie, ISSN 0049-1225. 2003, roč. 35, č. 3, s. 273-276.
Ohlas:[4] 2003. IŠTOK, Róbert. Politická geografia a geopolitika. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 383.
Ohlas:[3] 2003. EBERHARDT, Piotr. Geografia religii Slowacji. In Kulturowy aspekt badan geograficznych : studia teoretyczne i regionalne. Wroclaw : Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2003, s. 230.
Ohlas:[4] 2003. POLÁČIK, Š., BIZUBOVÁ, M., ŠUŇOVÁ, M. Základy geografie a geografia Slovenska. Nitra : UKF, 2003, s. 187.
Ohlas:[4] 2004. ZOZUĽAK, Ján. Idea slovanstva medzi východnou a západnou kultúrou. In Fenomén slovanstva I. Prešov : FF PU, 2004, s. 123.
Ohlas:[3] 2004. HAVLÍČEK, Tomáš. Religiózně-geografické aspekty procesu transformace Česka. In Geografia a proměny poznání geografické reality. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004, s. 101.
Ohlas:[4] 2005. KOREC, Pavol. Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004. 1. vyd. Bratislava : Geografika, 2005, s. 223.
Ohlas:[4] 2005. GURŇÁK, D., BLAŽÍK, T., LAUKO, V. Úvod do politickej a regionálnej geografie. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 107.
Ohlas:[3] 2005. SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK, Joanna. Kościoly protestanckie i ich rola spoleczno-kulturowa. [1. vyd.]. Wroclaw : Silesia, 2005, s. 223.
Ohlas:[3] 2005. SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK, Joanna. Luzyce – przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych. [1. vyd.]. Slupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005, s. 313.
Ohlas:[4] 2005. KREJČÍ, Oskar. Geopolitics of the central European region. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2005, s. 485.
Ohlas:[3] 2005. CHRASTINA, Peter. Historická geografia na Slovensku: minulosť, súčasnosť a perspektívy. In Historická geografie 33. Praha : Historický ústav , 2005, s. 429.
Ohlas:[4] 2006. LAUKO, V., TOLMÁČI, L., DUBCOVÁ, A. Humánna geografia Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : Kartprint, 2006, s. 197.
Ohlas:[4] 2006. SLOBODNÍKOVÁ, Oľga. Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľstva obcí Bystrického podolia v období r. 1981-2001. In Geografická revue : časopis Katedry geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [CD-ROM]. 2006, roč. 2, č. 2, s. 461.
Ohlas:[4] 2006. IŠTOK, Robert. Priestorovo-politická štruktúra sveta a jej vývojové tedencie v období globalizácie. In Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 105.
Ohlas:[4] 2006. MLÁDEK, J., KUSENDOVÁ, D., MARENČÁKOVÁ, J. et al. Demografická analýza Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2006, s. 200.
Ohlas:[3] 2009. KREJČÍ, Oskar. Zahraniční politika USA : ideje, doktríny, strategie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 420. ISBN 978-80-86946-68-9.
Ohlas:[3] 2010. KREJČI, Oskar. Geopolitika centraľnoj Evropy : vzgľad iz Pragi i Bratislavy. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2010, s. 416. ISBN 978-80-7451-015-1.
Ohlas:[4] 2011. BUBELÍNY, Patrik. Motivácia účastníkov pútnického cerstovného ruchu na príklade stredoslovenských pútnických miest Staré Hory, Rajecká Lesná a Živčáková. In Folia geographica 17. Prírodné vedy : vyšlo pri príležitosti 50. výročia existencie samostatnej katedry geografie, ISSN 1336-6157. 2011, s. 39.
Ohlas:[2] 2013. MAJO, Juraj. Vybrané charakteristiky transformácie religiozity na Slovensku v rokoch 1950-2001 vo vzťahu k sekularizácii. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2013, vol. 65, č. 3, s. 232.
Ohlas:[1] 2008. HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. Religious landscape in Czechia: new structures and trends. In Geografie, ISSN 1212-0014. 2008, vol. 113, no. 3, s. 318.
Ohlas:[1] 2007. EBERHARDT, P. Geografia religii Litwy. In Czasopismo geograficznwe, ISSN 0045-9453. 2007, vol. 78, no. , s. 161-179.
Ohlas:[2] 2013. ROUPA, M., KUSENDOVÁ, D. Historická podmienenosť regionálnych demografických rozdielov na Slovensku. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2013, roč. 61, č. 2, s. 343-376.