Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Niektoré otázky uplatňovania humanistickej koncepcie v škole
Zdroj:Nové trendy v pedagogicko-psychologickej príprave učiteľov : zborník z vedeckého seminára konaného dňa 16.1.1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1998
Lokácia:S. 39-42
ISBN:80-88885-60-4
Ohlas:[3] Dve roviny skúmania osobnosti učiteľa. In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : VŠP, 1999, s. 136.
Ohlas:[4] Kongruencia, empatia a akceptácia učiteľa ako facilitátory významného učenia sa žiaka. In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy : roč. 1. 1999, s. 83.
Ohlas:[4] Pedeutologický výskum ako nástroj zvyšovania kvality práce učiteľa. In Systém kvality vzdelávania. Bratislava : Metodické centrum, 1999, s. 83.
Ohlas:[4] Dve roviny skúmania osobnosti učiteľa. In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : VŠP, 1999, s. 136.
Ohlas:[4] K niektorým problémom etiky učiteľskej profesie. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 355.
Ohlas:[4] K osobnostnej príprave učiteľov v kontexte humanizácie školstva. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 69.
Ohlas:[3] Koncepcia výchovy k zdraviu v príprave budúcich učiteľov. In Učitelé a zdraví 4. Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2002, s. 73.
Ohlas:[3] Školská edukácia – cesta k celoživotného vzdelávaniu sa človeka. In Edukacyjne aspekty wspólpracy i partnerstwa w srodowiskach lokalnych. Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2004, s. 189.
Ohlas:[3] Rodina a jej význam pri tvorení hodnôt. In Socialia 2006 : sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech 20.-21.10.2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 256.