Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000278
Kategória:AAA
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Človek a morálka
Vydavateľské údaje:Brno : Doplněk, 1997
Rozsah:203 s.
ISBN:80-85765-95-0
Edícia:Studijní texty ; sv. 7
Ohlas:[4] ŽILÍNEK, Martin 2005. Axiologicko-etické aspekty kultivácie osobnosti v európskom kontexte. In Globalizácia a kultúra súčasnej slovenskej spoločnosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2005, s. 125.
Ohlas:[3] JEMELKA, Petr 2005. O přírode, civilizaci, historii a dalším. Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 56.
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz 2007. Etické základy sociálnej práce. Bielsko-Biala : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej , 2007, s. 156.
Ohlas:[4] NAVRÁTILOVÁ, Daniela 2008. Formovanie novej paradigmy vo vzťahu etickej a ekonomickej racionality. In Morálka a súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 284. ISBN 978-80-8068-713-7.
Ohlas:[4] NAVRÁTILOVÁ, Daniela 2008. Premeny etiky a morálky v technologickom veku . Prešov : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, 2008, s. 106. ISBN 978-80-553-0054-2.
Ohlas:[3] GLUCHMANOVÁ, Marta 2008. Aplikácia základných princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov (humánnosti a ľudskej dôstojnosti) v učiteľskej etike. In Pedagogická orientace, ISSN 1211-4669. 2008, roč. 18, č. 3, s. 75.
Ohlas:[4] BOHUNICKÁ, Lenka 2008. Psychologická a biologická etika. In Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : Kalligram, 2008, s. 574. ISBN 978-80-8101-103-0.
Ohlas:[4] JAVORSKÁ, Andrea 2013. Starosť o dušu a otázka humanizmu v súčasnej výchove a vzdelávaní. In Dobro a zlo, alebo o morálke I : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : (zborník vedeckých štúdií) [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 155. ISBN 978-80-557-0538-5.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Martin 2013. Vývoj a chápanie ľudskej dôstojnosti v etike sociálnych dôsledkov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 176. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] LYSÁ, Miriam 2005. Vzorce zmyslu života v prostredí hodnotových konfliktov doby. In Filozofia – veda – hodnoty. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2005, s. 209. ISBN 80-8068-365-4.
Ohlas:[2] MÜNZ, Teodor 2002. Etika sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2002, roč. 57, č. 4, s. 284.
Ohlas:[4] MACHALOVÁ, Tatiana 1999. Kritická analýza morálky ako subjekt – intersubjektívneho javu (miesto etiky sociálnych dôsledkov v teórii morálky konca 20. storočia). In Reflexie o humánnosti a etike. Prešov : L.I.M., 1999, s. 106. ISBN 80-967778-5-8.
Ohlas:[4] JEMELKA, Petr 1999. Etika sociálních důsledků a environmentální etika. In Reflexie o humánnosti a etike. Prešov : L.I.M., 1999, s. 115. ISBN 80-967778-5-8.
Ohlas:[4] PLAŠIENKOVÁ, Z., BOHUNICKÁ, L. 1999. Poznámky k problematike ľudského konania v etike sociálnych dôsledkov alebo hodnotenie konania a centrum morálky. In Reflexie o humánnosti a etike. Prešov : L.I.M., 1999, s. 112. ISBN 80-967778-5-8.
Ohlas:[4] DIATKA, Cyril 1999. Etika sociálnych dôsledkov a jej miesto v rozvoji etickej teórie na Slovensku. In Reflexie o humánnosti a etike. Prešov : L.I.M., 1999, s. 95. ISBN 80-967778-5-8.
Ohlas:[4] DIATKA, Cyril 2005. Etika a súčasnosť. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2005, s. 145. ISBN 80-8050-493-8.
Ohlas:[4] VEVERKA, Ján Lukáč 1999. Filozofia výchovy a osobnosť poslucháča vysokej školy. In Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie : zborník z príspevkov z 2. výročného stretnutia SFZ v Banskej Bystrici 17.-19. septembra 1998. Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 1999, s. 39. ISBN 80-88778-86-7.
Ohlas:[3] KRÁĽOVÁ, Ľuba 2007. Étos manželských vzťahov vo východoslovenskej rodine (interpretácia vlastného empirického výskumu z konca 90. rokov 20. storočia). In Filozofia edukacji i etos rodziny. Bielsko-Blata : Wydawnictvo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Blatej, 2007, s. 231. ISBN 978-83-60714-17-1.
Ohlas:[4] VEVERKA, Ján Lukáč 2000. Viera filozofie a filozofia viery. In Filozofické reminescencie. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 2000, s. 127. ISBN 80-8055-359-9.
Ohlas:[4] KLIMEKOVÁ, Anna 1999. Filozofická antropológia. Prešov : PRIVÁT PRESS, 1999, s. 137. ISBN 80-967053-7-7.
Ohlas:[4] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina 2013. "Etika sociálnych dôsledkov" i "etyka rozwoju" jako teorie nalezace do nurtu etyki czynu. In Etika v profesiách. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 375. ISBN 978-80-555-1030-9.
Ohlas:[4] KRÁĽOVÁ, Ľuba 2006. Reflexia manželskej a sexuálnej morálky v tradičnej európskej a slovenskej rodine a zrod modernej európskej manželskej rodiny. In Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 358. ISBN 80-8068-488-X.
Ohlas:[4] VEVERKA, Ján Lukáč 1999. Kreácia osobnosti a jej duchovné dimenzie. In Filozofické problémy duchovnosti. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1999, s. 12. ISBN 80-8055-181-2.
Ohlas:[4] PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela 2014. Stav a problémy akademickej etiky v kontextoch Slovenska. In Etika a profesia : (sociologický výskum profesijnej etiky v podmienkach Slovenska). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 184. ISBN 978-80-555-1090-3.
Ohlas:[2] GOGOVÁ, Martina 2014. Perception of responsibility in business in Slovakia after 1948. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 106. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta 2014. Moral issues in the professional ethics of teachers in Slovakia. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 115. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[3] GLUCHMAN, M., KALAJTZIDIS, J. 2014. Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics. In 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014 : conference proceedings, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia. Vol. 2. Tbilisi : European scientific institute, ESI, 2014, s. 242. ISBN 978-608-4642-30-5.
Ohlas:[3] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina 2015. Teoria dopelnien : pomiedzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem. Rzeszów : RS DRUK, 2015, s. 120. ISBN 978-83-63666-47-7.
Ohlas:[3] FALTIN, Jaroslav 2012. Problematika morálnych emócii vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, Nr. 2, s. 130.