Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
IVANA ARGAYOVÁOŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY A POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
FZO
MARTINA BODNÁROVÁVARIA XXVI
Zborník príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov
FF
MARIANA DUBRAVSKÁRIADENIE PODNIKOV A ICH INVESTIČNÝCH AKTIVÍT V EURÓPSKOM PRIESTORE V KONTEXTE DOPADOV GLOBALIZAČNÝCH A INTEGRAČNÝCH TENDENCIÍ
Zborník vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20, projektu VEGA č. 1/0082/19 a projektu KEGA č. 024PU - 4/2020
FM
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2021
Zborník rozšírených abstraktov
PF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁACTA PAEDAGOGICAE, PRESOVES - NOVA SANDES, ANNUS XII
PF
ANTON LIŠKAHISTÓRIA A ARCHITEKTÚRA GRÉCKOKATOLÍCKYCH MUROVANÝCH CHRÁMOV TEREZIÁNSKEHO TYPU NA SLOVENSKU
GTF
ALEXANDER DULEBA (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume II: Impact of intergovernmental relations
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780-1890)
FF
MAREK MOKRIŠVYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY
PF
VLADIMÍR ČECHVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF