Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FMEO
ONDREJ MARCHEVSKÝFILOZOFIA (Z) DEJÍN JADRA RUSKÉHO NÁRODNÍCTVA
FF
JANA BURGEROVÁTECHNOLÓGIE A ICH MOŽNOSTI VO VZDELÁVANÍ UČITEĽOV
PF
JÁN JAMBORRODINA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM V SÚČASNOM ŠVAJČIARSKOM A SLOVENSKOM KRIMINÁLNOM ROMÁNE
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4596-6-17/19
FMEO
JANA CHOVANCOVÁINTEGROVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
FMEO
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTOWARDS AN UNDERSTANDING OF EU TRANSLATION
FF
MARIÁN FEĎOSÚČASNÉ TÉMY A PERSPEKTÍVY VÝSKUMU V OBLASTI EXEGÉZY NOVÉHO ZÁKONA
PBF
MICHAL BOČÁKSÚČASNÝ MEDIÁLNY ŠPORT
(Tri prieniky do fungovania športu v televízii)
FF
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ I.
Teoretická východiska
FS
VIERA SMOLÁKOVÁMÉDIÁ A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
TOMÁŠ ELIÁŠVYBRANÉ KAPITOLY Z TEÓRIE A DIDAKTIKY FUTBALU
FS
PETER KÓNYA (ED.)REKATOLIZÁCIA A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 17. - 18. STOROČÍ
Rekatolizáció és magyar társadalom a XVII-XVIII. százabdan
FF
ZUZANA SLOBODOVÁSÉMATICKÁ ANALÝZA KARPATIZMOV Z ASPEKTU MEDZIJAZYKOVÝCH KONTAKTOV
FMEO
MONIKA MIŇOVÁZDRAVIE A POHYB
(podporný vzdelávací materiál pre pedagogických zamestnancov materskej školy: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb)
PF
MIRIAM ŠARIŠSKÁKREATIVITA V SOCIÁLNO-VEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov z X. doktorandskej konferencie
FF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIII.
Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 20. apríl 2021
PBF
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁMESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH
FMEO
SVITLANA PACHOMOVOVÁ ОНІМІЙНА НОМІНАЦІЯ В ДІАХРОНІЇ : ONIMIJNA NOMINACIJA V DIACHRONIÎ
FF