Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
LENKA GOGOVÁ (ED.)KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE IX
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
PETER KAČÚRZÁKLADY RAKETOVÝCH ŠPORTOV
Pre študentov telovýchovného zamerania
FS
MARIÁN PALENČÁR (ED.)PROBLÉM SMRTI A UMIERANIA V MEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCTVE
Reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií
FF
RADOVAN ŠOLTÉSSTAROSŤ O DUŠU V SÚČASNOM SVETE
GTF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
MILENA ŠVEDOVÁDESTINAČNÝ MANAGEMENT
FMEO
GABRIEL PAĽASTRUČNÉ KOMPENDIUM TEÓRIE KOMUNIKÁCIE
GTF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
JOZEF PAVELKAINTEREST OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN TECHNICAL ACTIVITIES AND TECHNICAL EDUCATION
FHPV
BEÁTA RUŽBARSKÁPOHYBOVÁ AKTÍVNOSŤ V ZMYSLE ZDRAVOTNE ORIENTOVANEJ TELESNEJ ZDATNOSTI
FS
PETER KÓNYA (ED.)PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH
Elsö világhaború a KarpátokbanПерша світова війна в Карпатах
FF
JOZEF TEREKSPOMIENKY A POZNATKY, NA KTORÉ SA NEZABÚDA
FHPV
BIBIÁNA HLEBOVÁČITATEĽSKÁ KOMPETENCIA A INTERVENČNÉ PRÍSTUPY K ŽIAKOM S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
(podporný vzdelávací materiál pre učiteľov žiakov špeciálnych základných škôl vo vzdelávacom variante A)
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
ZUZANA SOUČKOVÁELECTRONIC PORTFOLIO IN SLOVAK HIGHER EDUCATION
FF
VLADIMÍR KOCVÁRSOCIÁLNY ASPEKT SVÄTEJ LITURGIE
PBF