Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
DANIEL VOJTEK (ED.)LA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
A - L
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
M - Z
FF
MARTA VOJTEKOVÁPREDLOŽKY V SPISOVNEJ SLOVENČINE A POĽŠTINE
FF
MARTA VOJTEKOVÁORTOGRAFIA POĽSKÉHO JAZYKA
FF
MARTA VOJTEKOVÁADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA KOMUNIKÁCIA
(vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami)
FF
MARTA VOJTEKOVÁVALENČNÝ POTENCIÁL POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH ADJEKTÍV
FF
KATARÍNA VUŽŇÁKOVÁPROBLÉMY LEXIKOGRAFICKÉHO ZACHYTENIA SLOVOTVORNÉHO SYSTÉMU SLOVENČINY
PF
ZUZANA ZÁVARSKÁMANAŽMENT KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY PRI FINANCOVANÍ ROZVOJA PODNIKU AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI
FMEO
ZUZANA ZÁVARSKÁANALÝZA FINANČNEJ A EKONOMICKEJ POZÍCIE AGRÁRNEHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
FMEO
MARTIN ZBOJANKOŠICKÁ MODERNA (1919-1929)
paralela európskeho moderného maliarstva
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁPSYCHOSOMATIKA
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁDOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
FF
JÁN ZOZUĽAKISUS CHRISTOS, DOBRÝ PASTIER
PBF
JÁN ZOZUĽAKANTOLÓGIA DUCHOVNEJ MÚDROSTI
PBF
JÁN ZOZUĽAKSYNAXARISTIS
Životy svätých
PBF
JÁN ZOZUĽAK (ED.)ŽIVOT A DIELO SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007
PBF
JÁN ZOZUĽAK (ED.)MLADÝ ČLOVEK - BUDÚCNOSŤ CIRKVI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
JÁN ZOZUĽAK (ED.)KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE (BIBLICKO-TEOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ)
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. - 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
VIERA ZOZUĽAKOVÁSOCIAL WORK AND VOLUNTARY ACTIVITIES H.E.L.P.
PBF