Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
DANIEL VOJTEKPREKLAD GRAMATICKEJ TERMINOLÓGIE
(na materiáli francúzštiny a slovenčiny)
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ASPEKTY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE : [VENOVANÉ 80. VÝROČIU NARODENIA PROF. PHDR. JURAJA FURDÍKA, CSC. (1935 - 2002)]
FF
BEÁTA BALOGOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ V SÚČASNÝCH SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH. ZBORNÍK KONFERENČNÝCH PRÍSPEVKOV
FF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
MARIANA DUBRAVSKÁRIADENIE PODNIKOV A ICH INVESTIČNÝCH AKTIVÍT V EURÓPSKOM PRIESTORE V KONTEXTE DOPADOV GLOBALIZAČNÝCH A INTEGRAČNÝCH TENDENCIÍ
Zborník vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20, projektu VEGA č. 1/0082/19 a projektu KEGA č. 024PU - 4/2020
FMEO
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2021
Zborník rozšírených abstraktov
PF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁACTA PAEDAGOGICAE, PRESOVES - NOVA SANDES, ANNUS XII
PF
ANTON LIŠKAHISTÓRIA A ARCHITEKTÚRA GRÉCKOKATOLÍCKYCH MUROVANÝCH CHRÁMOV TEREZIÁNSKEHO TYPU NA SLOVENSKU
GTF
ALEXANDER DULEBA (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume II: Impact of intergovernmental relations
FF
MARCEL FORGÁČHODNOTOVÉ POZÍCIE SÚČASNEJ PRÓZY I
FF
IVANA ARGAYOVÁOŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY A POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
FZO
MARTINA BODNÁROVÁVARIA XXVI
Zborník príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780-1890)
FF