Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
SLÁVKA KOPČÁKOVÁ (ED.)SÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV III
Syntax
FF
ADRIANA AMIR (ED.)NA PRAHU MILÉNIA
Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí)
FF
PETER KÓNYA (ED.)350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)KAPITOLY ZO SLOVOTVORNEJ ADAPTÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SLOVENČINE
FF
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE I.
Reformáció Közép-Európában I.Reformation in Mittel-Europa I.
FF
LENA ČUPKOVÁPRÍČINY A DÔSLEDKY AGEIZMU A VZÁJOMNEJ ANIMOZITY MEDZI GENERÁCIAMI V PRACOVNOM A MIMOPRACOVNOM PROSTREDÍ
FF
MARTA VOJTEKOVÁNOVÉ KOMPOZITÁ S INICIÁLOVÝMI BÁZOIDMI CUDZIEHO PÔVODU V POĽŠTINE
FF
HEDVIGA HAFIČOVÁ (ED.)PREMENY ŠKOLY A UČITEĽSKÉ VZDELÁVANIE V HISTORICKOM KONTEXTE A NOVÉ PERSPEKTÍVY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
JOZEF PAVELKAZÁUJEM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O TECHNICKÉ ČINNOSTI A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE
FHPV
JANA KOŽÁROVÁDETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PREDPRIMÁRNEJ INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII
PF
MÁRIA KALETOVÁCONVOCATUM FUIT CAPITULUM CONVENTUALE...
(K činnosti kamaldulov v Červenom kláštore na základe Liber actuum z rokov 1715 - 1760)
FF
RITA RAFAJLOVIČOVÁSUBORDINATE CLAUSES IN THE ENGLISH SENTENCE
FF
DANIELA BERTOVÁSYSTÉMY ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV
FM
MARTINA IVANOVÁMODÁLNOSŤ A MODÁLNE VERBÁ V SLOVENČINE
FF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNO-SPIRITUÁLNE POTREBY V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
PBF
MONIKA KAČMÁROVÁ (ED.)KVALITA ŽIVOTA 2019
Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
FF
BALÁSZ SZIGETIFORDÍTÁSTECHNIKAI FORGATÓNKÖNYV
A script to Transformations
CJKNM