Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
SLÁVKA KOPČÁKOVÁ (ED.)SÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV III
Syntax
FF
ADRIANA AMIR (ED.)NA PRAHU MILÉNIA
Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí)
FF
VLADIMÍR DANČIŠIN, LUCIA DANČIŠINOVÁ (ED.)PRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA VOLIEB A DIFERENCIÁCIA VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV A ICH VPLYV NA VYTVÁRANIE ZASTUPITEĽSKÝCH ZBOROV
FF
ERIKA CHOVANOVÁOBSERVAČNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FAKULTY ŠPORTU V PREŠOVE
FS
IGOR KOMINARECZÁKLADY MULTIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FHPV
MARCELA DOMENOVÁCHRONOLOGICA HISTORIA ALMAE DIOECESIS EPERJESSIENSIS... PARS I. ALEXANDER DUCHNOVIČ
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FM
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
HEDVIGA HAFIČOVÁ (ED.)PREMENY ŠKOLY A UČITEĽSKÉ VZDELÁVANIE V HISTORICKOM KONTEXTE A NOVÉ PERSPEKTÍVY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
PETER KÓNYA (ED.)350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)KAPITOLY ZO SLOVOTVORNEJ ADAPTÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SLOVENČINE
FF
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE I.
Reformáció Közép-Európában I.Reformation in Mittel-Europa I.
FF
LENA ČUPKOVÁPRÍČINY A DÔSLEDKY AGEIZMU A VZÁJOMNEJ ANIMOZITY MEDZI GENERÁCIAMI V PRACOVNOM A MIMOPRACOVNOM PROSTREDÍ
FF
MARTA VOJTEKOVÁNOVÉ KOMPOZITÁ S INICIÁLOVÝMI BÁZOIDMI CUDZIEHO PÔVODU V POĽŠTINE
FF
MONIKA KAČMÁROVÁ (ED.)KVALITA ŽIVOTA 2019
Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
FF
BALÁSZ SZIGETIFORDÍTÁSTECHNIKAI FORGATÓNKÖNYV
A script to Transformations
CJKNM
JOZEF PAVELKAZÁUJEM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O TECHNICKÉ ČINNOSTI A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE
FHPV