Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MAREK MITKAPOETIKA TEXTU A METADISKURZÍVNOSŤ V STREDOEURÓPSKYCH LITERATÚRACH TROCH STOROČÍ
FF
JÁN MOJDISDEJINY NOVOVEKU OD ZÁMORSKÝCH OBJAVOV PO VEĽKÚ FRANCÚZSKU REVOLÚCIU
FF
JÁN MOJDISOD VEĽKEJ FRANCÚZSKEJ REVOLÚCIE PO „VEĽKÚ VOJNU“
Vybrané kapitoly z dejín novoveku II.
FF
MARTIN OLOŠTIAKVARIA XVIII
Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008)
FF
MARTIN OLOŠTIAKVIDY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Na počesť Miloslavy Sokolovej
FF
MARTIN OLOŠTIAKJEDNOTLIVÉ A VŠEOBECNÉ V ONOMASTIKE
18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. septembra 2011
FF
MARTIN OLOŠTIAK8. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník abstraktov
FF
MARTIN OLOŠTIAK9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník plných príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK LEXIKÁLNA PARADIGMATIKA, SÉMATIKA A KOMBINATORIKA
FF
MARTIN OLOŠTIAK SLOVOTVORBA, SLOVNODRUHOVÉ PRECHODY, PREBERANIE A SKRACOVANIE LEXÉM
FF
MARTIN OLOŠTIAKEDIČNÁ ČINNOSŤ VYDAVATEĽSTVA FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
(2011 – 2015)
FF
MARTIN OLOŠTIAK13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov I. (Sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva)
FF
MARTIN OLOŠTIAK13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie histórie, mediálnych štúdií, politológie, psychológie a sociálnej práce)
FF
MARTIN OLOŠTIAK10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
FF
MARTIN OLOŠTIAK11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie anglického jazyka a anglofónnych kultúr, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva, umenia)
FF
JAROSLAV ONDOJARO ONDO
Menej vážne
FF
ZUZANA ONDRÁČKOVÁKOMPARATÍVNY VÝSKUM DETSKEJ LEXIKY
FF
JARMILA OPALKOVÁRUŠTINA PRE PREKLADATEĽOV
FF