Martin Ološtiak (ed.)


Jednotlivé a všeobecné v onomastike

18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. septembra 2011ISBN 978-80-555-0594-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
7

9
14
22
32
40
48
56
63
69
76
80
86
93
101
109
113
123
132
144
149
  
156
168
173
180
191
199
208
216
220
229
  
237
  
242
251
263
269
279
283
293
302
313
331
340
  
349
357
  
Vyučovanie proprií v primárnej škole
Ľuba SIČÁKOVÁ – Mária TKÁČOVÁ
367
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019