Ľubica Derňarová (ed.), Marta Jakubíková (ed.), Wioletta Mikuľáková (ed.), Ivana Argayová (ed.), Alena Schlosserová (ed.), Gabriela Kuriplachová (ed.), Dagmar Kvašňáková (ed.)


Quo vadis zdravotníctvo

Zborník príspevkov z vedecko – odbornej konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 978-80-555-0698-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2021