Pozvánky03.04. - 09.06.


07.05. - 31.10.


07.05. - 31.10.


14.05. - 28.09.Pozastavenie EIZPrístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

(Zdroj: http://www.cvtisr.sk/aktuality/pristup-k-vedeckym-databazam-bude-v-kratkom-case-obnoveny-1.html?page_id=18045)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva garanciu na zabezpečenie prístupov k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. Prerušenie dodávania bolo spôsobené okrem iného aj zložitými rokovaniami s poskytovateľmi vedeckých databáz.

Vzniknutú situáciu rezort školstva vyrieši v najbližších dňoch. Prístupy do vedeckých databáz sú a budú realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už pripravuje plán, ako v budúcnosti zabezpečiť prístup do vedeckých databáz aj inou formou financovania. Je možná aj čiastočná participácia zo strany inštitúcií, ktoré prístupy využívajú.

V súčasnosti sa otvára aj možnosť, že na zabezpečenie prístupu bude poskytovateľom stačiť písomný prísľub financovania v budúcich mesiacoch.

Rezort školstva ubezpečuje, že financovanie databáz sa v žiadnom prípade nedotkne finančných prostriedkov v rozpočte rezortu určených pre študentov vysokých škôl a rovnako ani záväzku ministerstva voči Fondu na podporu vzdelávania.     

Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený 


 


 


Vážení zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií,

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vás oficiálne informuje o dočasnom pozastavení prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Konkrétne sa jedná o scientometrickú databázu SCOPUS, databázu plných textov vedeckého obsahu ScienceDirect a špecializovanú databázu REAXYS. Dočasné pozastavenie prístupov nadobudlo platnosť od 1. 1. 2017 a platí až do odvolania.

Spoločnosť Elsevier pristúpila k tomuto kroku z dôvodu, že doposiaľ nebolo možné uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Elsevier a CVTI SR, a teda zatiaľ nedošlo k predĺženiu predplatného na prístup k uvedeným databázam pre akademickú obec na Slovensku na rok 2017. CVTI SR plánuje pokračovať v obstarávaní prístupov do uvedených databáz, ako aj ďalších elektronických informačných zdrojov (EIZ), v rámci implementácie národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja / prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV). Tak, ako aj v predchádzajúcom období, do projektu budú zapojené verejné VŠ, univerzity a SAV. Nakoľko je však momentálne situácia v oblasti financovania prístupov do EIZ stále v štádiu riešenia, chceli by sme Vás v tejto súvislosti informovať, že k podobným rozhodnutiam a následným odpojeniam prístupov môže dôjsť aj v prípade ostatných EIZ.

Vážení zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií,
CVTI SR si uvedomuje dôležitosť zabezpečenia prístupov do vedeckých EIZ, a to najmä v tomto čase, keď je potrebné pripravovať rôzne ročné výstupy zo scientometrických a citačných databáz pre potreby hodnotenia. Chceme Vás preto ubezpečiť, že danú situáciu vnímame veľmi vážne a snažíme sa o hľadanie okamžitého riešenia spolu so spoločnosťou Elsevier a ďalšími vydavateľmi a dodávateľmi EIZ, v úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň Vás prosíme informovať o týchto skutočnostiach aj používateľov Vašich akademických knižníc.

S pozdravom

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR 

Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, už nebudú prístupné od 1. januára 2017.

S pozdravom

Zuzana Prachárová

SNK

 


09.01.2017