Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Bernasovská K. (33%)
Autor:Maheľová O. (33%)
Názov:Skeletal age in Gypsy school children from the East Slovakian region
Zdroj:Anthropologie
Lokácia:[č.] 14 (1986), s. 119-123
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 123. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[1] KOUPILOVÁ, Ilona et al.: Health needs of the Roma population in the Czech and Slovak Republic. In: Social science & medicine, 53, 2001, p. 1202.
Ohlas:[3] NAGY, Melinda: A romák eredete a legendák és a tudomány tükrében. In: Pont, 2002, 1. szám, s. 103.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 325.