Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Človek podľa Božieho obrazu a podoby
Zdroj:Orthodox revue : časopis pro pravoslavnou theologii
Lokácia:Roč. 4, č. 4-5 (2001), s. 70-92
ISSN:1212-1592
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku: perspektíva a smerovanie v rámci Európskej únie. In Zozuľak, Ján (ed.). Byzantská kultúra v kontexte európskej civilizácie. Prešov : Pravoslána bohoslovecká fakulta PU, 2003, s. 65.
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan. Byzantská teológia II. Doktrína. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2004, s. 378.
Ohlas:[4] ŽUPINOVÁ, Lenka. Tajomstvo lásky a sexuality medzi mužom a ženou. In Štefan Pružinský: Pravoslávny teologický zborník 29/14. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 189.
Ohlas:[4] KLIMEKOVÁ, Anna. Pro-biotické konanie v kontexte enviromentalistiky. In Ján Zozuľak: Bioetika v dimenziách sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 15.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Z histórie pravoslávnej katechézy. In Synergia : časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii. 2006, roč. 4, č. 7-8, s. 58.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Zlo v chápaní absencie podstaty. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte. 2006, roč. 1, č. 1, s. 36.
Ohlas:[4] METROPOLITA HIEROTHEOS (VLACHOS). Pravoslavná spiritualita (stručné uvedení). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 6.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 259. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Isus Christos v Pravoslávnej cirkvi v konfrontácii s učením náboženskej spoločnosti Jehovových svedkov. In Pravoslávny teologický zborník XXXII/17 - 2007. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007, s. 213. ISBN 978-80-8068-686-4.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[3] HANGONI, T., GERKA, M. Človek - práca - nezamestnanosť. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 150. ISBN 978-83-928613-2-4.