Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Zážitkové metódy v práci pedagógov predškolského a mladšieho školského veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum v Prešove, 1999
Rozsah:35 s.
ISBN:80-8045-135-4
Ohlas:[4] FAZEKAŠOVÁ, Danica - PORÁČOVÁ, Janka - PAULÍKOVÁ, Edita - STOLLÁROVÁ, Nadežda - BALÁSZ, Pavol - MEŠTER, Milan: Environmentálne vzdelávanie v biológii. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2001. S. 81. ISBN 80-8068-050-7.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Jana - FAZEKAŠOVÁ, Danica: Teleprojekty v biológii a ekológii. In: Edukačné teleprojekty. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2001. S. 18.
Ohlas:[4] MUŠINKOVÁ, Mária - ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Využitie hier vo výučbe na 1. stupni ZŠ a v mimoškolskej záujmovej činnosti. In PORTIK, Milan. Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 327.
Ohlas:[3] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Netradičné metódy vo vyučovaní fyziky. In DOULÍK, Pavel et al. Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003, s. 141.
Ohlas:[3] PORÁČOVÁ, Janka - FAZEKAŠOVÁ, Danica. Moderné informačné a komunikačné technológie vo výučbe biológie. In DOULÍK, Pavel et al. Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003, s. 122.
Ohlas:[4] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Multimédiá a počítačom podporovaná výučba fyziky. In ŘEHOUT, Václav. Pedagogický software 2004. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2004, s. 226.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Jana et al. Využitie metódy rodokmeňov na stanovenie typu dedičnosti u sluchovo postihnutých detí. In PORÁČOVÁ, Jana et al. Prírodné vedy. Roč. 40. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 27.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Jana et al. Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. In BURGEROVÁ, Jana et al. Prírodné vedy. Roč. 43. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 54.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Jana et al. Skúsenosti s realizáciou kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov biológie a ekológie s využitím informačno-komunikačných technológií. In BURGEROVÁ, Jana et al. Prírodné vedy. Roč. 43. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 45.
Ohlas:[4] ŠUŤÁKOVÁ, Valentína. Metódy tvorivo-humanistickej výchovy. In DARÁK, Milan. Kapitoly z teórie výchovy. I. časť. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2004, s. 222.
Ohlas:[4] GOGA, Milan. Školské vzdelávanie v európskych dimenziách - ako významný faktor európskej integrácie. In Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 439.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard. Výskum v oblasti dejín školstva a pedagogiky - tradície, stav a perspektívy rozvoja na KPe FF PU v Prešove. In Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 92.
Ohlas:[4] RAČKOVÁ, Mariana. Vysokoškolské vzdelávanie a metóda globálnej výchovy. In DANEK, Ján et al. Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 168.
Ohlas:[4] RAČKOVÁ, Mariana. Vysokoškolská edukácia - možnosti a limity protidrogového preventívneho pôsobenia. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 1. diel. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2005, s.419.
Ohlas:[4] GOGA, Milan. Škola, vzdelanie, výchova - perspektívy. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 183.
Ohlas:[4] TAYLOROVÁ, B. , PORÁČOVÁ, J., GANAJOVÁ, M. et al. Využitie školského experimentu na hodinách biológie. In Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 90.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, J., ŠUTIAKOVÁ, I. et al. Základy genetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 266.
Ohlas:[4] GOGA, Milan. Vzdelávanie ako významný európsky faktor v procese globalizácie. In Vzdelávanie v zrkadle doby. 1. diel : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie; Nitra, 5.-6. september 2006. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2006, s. 176.
Ohlas:[3] GOGA, Milan. Školské vzdelávanie v európskych dimenziách - ako významný faktor európskej integrácie. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2009, no. 3, s. 360.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Asertivita v správaní učiteľa. In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ... Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009, s. 136. ISBN 978-80-555-0064-5.
Ohlas:[4] ALI TAHA, V., TEJ, J. Kreatívne metódy a techniky v manažmente. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 96. ISBN 978-80-8165-076-5.
Ohlas:[4] ROHÁČOVÁ, Tatiana. Alternatívne školy a inkluzívna edukácia. In Proinkluzívna klíma školy : recenzovaný zborník vedeckých prác. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014, s. 151. ISBN 978-80-561-0175-9.
Ohlas:[3] ROHÁČOVÁ, T., KYRYCHUK, A. The analysis of the role of higher schools while prepearing young specialist to the global labor market competition. In Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432. 2017, vol. 5, no. 6/A, s. 68.