Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Oravec J. (33%)
Autor:Bajzíková E. (33%)
Autor:Furdík Juraj (33%)
Názov:Súčasný slovenský spisovný jazyk : morfológia
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988
Rozsah:227 s.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Gramatický rod a skloňovanie niektorých jednoslovných hydroným povodia Slanej. In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2000. S. 151.
Ohlas:[4] KOMPASOVÁ, R.: The use of comparative linguistics in the university Students` Teaching. In: Teaching foreign languages to adults. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2000. S. 227.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000. S. 110. ISBN 80-968202-8-1.