Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:K niektorým výsledkom prieskumu postojov obyvateľstva Prešova k jazyku
Zdroj:Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1990
Lokácia:S. 175-181
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír: Výskum mestského jazyka - tradície, stav, perspektívy. In: Mesto a jeho jazyk. Bratislava : Veda, 2000. S. 27.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba slovenčiny v mestskom prostredí a stratifikácia slovenského národného jazyka. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 3-4, s. 162.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2013, s. 143. ISBN 978-80-557-0482-1.