Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Vplyv vyučovania slovotvornej stavby slova na rozvoj poznávacích schopností žiakov
Zdroj:Komenský : časopis pro učitele základní školy
Lokácia:Roč. 111, č. 2 (1986), s. 69-72
ISSN:0323-0449
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Komunikačné vyučovanie tvorenia slov na 1. stupni základnej školy. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. S. 207.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Lesk a bieda slovotvorného učiva na jednotlivých stupňoch školského vzdelávania. In Slovo o slove [9] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : PF PU, 2003, s. 129.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Vyučovanie tvorenia slov v mladšom školskom veku. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2003, roč. 49, č. 5-6, s. 160.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Kognitívne aspekty vyučovania materinského jazyka v primárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 113. ISBN 978-80-555-0643-2.