Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Epické postoje
Vydavateľské údaje:Bratislava : Smena, 1988
Ohlas:[4] Činčurová, X.: Priestor v epike. In: Slovenská literatúra. 1997, 44, č. 5.. s. 322.
Ohlas:[4] Sabolová, O.: Funkcia rámcových komponém vo vybraných prózach J. C. Hronského. In: Biografické štúdie. 24. 1997, 24.. s. 78.
Ohlas:[4] GBÚR, Ján: Literatúra v rokoch 1880-1918. In: ŽEMBEROVÁ, Viera: Rukoväť literatúry. Slovenské pedagogické nakladateľstvo : Bratislava, 1998. S. 54-65. - ISBN 80-08-01671-X.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Dejiny literatúry a literárne vzdelanie.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Dejiny literatúry a literárne vzdelanie.
Ohlas:[4] Žilka, T.: Len aby sme v hanbe neostali. In: Romboid. 1998, 33, č. 1.. s. 77.
Ohlas:[4] MARČOK, Viliam: Osem otázok doterajšiemu obrazu Mila Urbana. In: Literika. 1999, 4, č. 3, s. 35.
Ohlas:[4] PETRUSOVÁ, Dana: K poetike románovej tvorby Hermanna Kanta. Prešov : ManaCon, 1999. S. 116. ISBN 80-85668-81-5.
Ohlas:[6] ŠÚTOVEC, Milan: Zo šedej zóny. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1999. S. 85. ISBN 80-220-0978-4.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. Prešov : Náuka, 1999. S. 121. ISBN 80-967602-7-0.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Tvarovo-významové súvzťažnosti umeleckej prózy. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis. Studia Philologica, Annus VII, 2000, s. 28-34.
Ohlas:[4] KRULÁKOVÁ, Anna: Prehodnocovanie témy lásky v próze šesťdesiatych rokov 19. storočia. In: Studia Academia Slovaca, 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : STIMUL, 2001. S. 381.
Ohlas:[4] KRULÁKOVÁ, Anna: Prehodnocovanie témy lásky v próze šesťdesiatych rokov 19. storočia. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 296.
Ohlas:[4] SOUČKOVÁ, Marta: Personálna téma v prozaickom texte. Prešov : Náuka, 2001. S. 104. ISBN 80-89038-03-4.
Ohlas:[4] ŠTRAUS, František. Príručný slovník literárnovedných termínov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2003, s. 367.
Ohlas:[4] ŠIŠMIŠOVÁ, Paulína. Literatúra alebo filozofia? 1.vyd. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2003, s. 201.
Ohlas:[4] ČÚZY, Ladislav. Peripetie hľadania (K storočnici Mila Urbana). In Studia Academica Slovaca. 33. Bratislava : Stimul, 2004, s. 37.
Ohlas:[4] BUŠÍKOVÁ, Mária. Láska a utrpenie v románe J.C. Hronského Jozef Mak. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004, roč. 51, č. 1-2, s. 34.
Ohlas:[4] ČINČUROVÁ, Xénia. Epické podoby priestoru. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 125.
Ohlas:[4] ŠÚTOVEC, Milan. Mýtus a dejiny v próze naturizmu. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 227.
Ohlas:[4] ŽILKA, Tibor. Vademecum poetiky. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 406.
Ohlas:[4] HARPÁŇ, Michal. Teória literatúry. 3. vyd. Bratislava : Tigra, 2004, s. 266.
Ohlas:[4] ČINČUROVÁ, Xénia. K podobám človečenstva Stanislava Rakúsa. In Romboid. 2006, roč. 41, č. 7, s. 47.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga. Tvarovo-významové súvzťažnosti umeleckej prózy. In Interpretačné variácie umeleckého textu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 181.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Jazykovo-komunikačné aspekty prózy Tomáša Horvátha Zverstvo : (pokus o komunikačný pohľad na literárne druhy). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2006, s. 230.
Ohlas:[7] SOUČKOVÁ, Marta. Proza o i w przestrzeni. In Tradycja i historia regionów we wspólczesnej literaturze polskiej i slowackiej : materialy z konferencji - Krosno, 7 wrzesnia 2005. Krosno : Krosnienska Biblioteka Publiczna, 2005, S. 76-88.