Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ondruš Šimon (50%)
Autor:Sabol Ján (50%)
Názov:Úvod do štúdia jazykov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
Rozsah:344 s.
Ohlas:[4] BALÁŽIKOVÁ, Katarína: Metamorfózy slovných druhov. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1999. S. 96.
Ohlas:[4] MISTRÍK, Jozef: Jazyk a reč. Bratislava : Mladé letá, 1999. S. 429. ISBN 80-06-00924-4.
Ohlas:[4] TRUP, Ladislav: La interferencia espaňol-eslovaca y sus consecuencias. In: Philologica. 1999, 50, s. 143.
Ohlas:[4] MARVAN, Jiří: Na prahu slovenčiny. Bratislava : Veda, 1999. S. 25, 42, 43. ISBN 80-224-0556-6.
Ohlas:[4] ŽEŇUCH, Peter: Cirkevná slovančina v bohoslužobnej praxi Slovákov byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku. In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2000. S. 256.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Z terminologických otázok výskumu kompozície umeleckej prózy. In: BUZÁSSYOVÁ, Klára: Človek a jeho jazyk. 1, Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000. S. 500.
Ohlas:[4] FABIAN, Anton: Symbol a mýtus v náboženskej komunikácii. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Studia Philologica. Annus VIII, 2001, s. 30.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002. S. 109. ISBN 80-89038-15-8.
Ohlas:[4] GREGOVÁ, Renáta: Zvuková analýza fungovania slabiky v médiách. In: O interpretácii masmediálneho textu. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002. S. 45, 52, 53, 56, 57.
Ohlas:[4] ŽEŇUCH, Peter: Medzi východom a západom. Bratislava : Veda, 2002. S. 273. ISBN 80-224-0697-X.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 177.
Ohlas:[4] GREGOVÁ, Renáta - RUSNÁK, Juraj - SABOL, Ján S. Interpretácia textov elektronických masových médií. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2004, s. 139.
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Morfematická analýza substantívnych deminutív latinčiny. In Studia Slovaca. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 250.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Korešpondencia prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovečine. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 133.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, I., GREGOVÁ, R. Kritériá ovplyvňujúce realizáciu kvantity v textoch masmediálnej komunikácie. In Médiá a text. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 322.
Ohlas:[4] BRTKOVÁ, Kamila. O preklade ruských prechodníkov do slovenčiny. In Preklad a tlmočenie 6. Banská Bystrica : Filologická fakulta UMB, 2004, s. 301.