Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Anketový prieskum postojov k jazyku
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 55, č. 1 (1990), s. 3-19
Ohlas:[4] FINGER, Zuzana: Jazyk vidieckeho obyvateľstva na južnom Slovensku. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava : Veda, 1999. S. 74.
Ohlas:[3] ODALOŠ, Pavol: Praktická štylistika. In: Stylistyka, 8, 1999, s. 373.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír: Postoje k niektorým jazykovým varietám v slovenskej jazykovej situácii. In: Studia Academica Slovaca. 29, prednášky XXXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, 29, 2000, s. 255.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov : Náuka, 2001. S. 103. ISBN 80-89038-05-0.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna: Preference for British and American English. In: Teaching foreign languages to adults. Nitra : UKF, 2000. S. 181.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. Banská Bystrica : UMB, 2002. S. 97. ISBN 80-8055-684-9.
Ohlas:[4] SABOL, J., BÓNOVÁ, I., SOKOLOVÁ, M. Kultúra hovoreného prejavu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2006, s. 244. ISBN 80-8068-398-0.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické etudy. Bratislava : Veda, 2008, s. 293. ISBN 978-80-224-0994-0.
Ohlas:[4] ČULENOVÁ, E., GYORGY, L. Postoje Veľkokrtíšanov k výberu a používaniu jazykových prostriedkov v bežnej hovorenej komunikácii. In Nová filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie, ISSN 1338-0583. 2010, roč. 2, č. 3, s. 119.
Ohlas:[4] DOLNÍK, Juraj. Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 298. ISBN 978-80-224-1119-6.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba slovenčiny v mestskom prostredí a stratifikácia slovenského národného jazyka. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 3-4, s. 162.
Ohlas:[3] GYÖRGI, Ladislav. Socializácia jazyka a vplyv extralingválnych faktorov na hovorenú podobu slovenčiny (teoretické súvislosti v kontexte výskumu mestskej reči vo Veľkom Krtíši). In Slavica Szegediensia VII. : cikk-és tanulmánygyűjtemény, ISSN 1786-4151. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2011, s. 58.
Ohlas:[3] GYÖRGY, Ladislav. Komunikačno-funkčná analýza bilingválnej komunikácie v okrese Veľký Krtíš. In Slovakistický zborník 3. Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2008, s. 88. ISBN 978-86-83535-75-0.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Program výskumu rečovej praxe v ústnej verbálnej kominikácii. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2007, roč. 72, č. 5, s. 269.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Sociolingvistika - hovorená komunikácia - mestský jazyk (Interdisciplinárne orientované výskumy na Slovensku a v zahraničí). In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belli Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 233. ISBN 978-80-557-0038-0.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2013, s. 143. ISBN 978-80-557-0482-1.