Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Daňo Juraj (100%)
Názov:Rómska rodina a jej vplyv na utváranie mravných vlastností detí rómskeho pôvodu na základnej škole
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 117-121
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Pohybová výchova rómskych žiakov. In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. S. 85.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Úloha školy pri formovaní životného štýlu rómskych detí. In: Naša škola, roč. 4, 2001, č. 5, s. 15.
Ohlas:[4] SIČÁK, Andrej: Rómske etnikum v systéme spoločenských väzieb a aktuálne problémy jeho spôsobu života. In: Rómske etnikum v systéme multikultúrnej edukácie. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. S. 169.
Ohlas:[3] VEVERKA, Ján Lukáč. Aktuálne problémy kultúry života a rómske etnikum (Filozofická analýza problematiky). In Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 3. setkání národnostních menšin 22. stekání Hnutí R 13.-14. listopadu 2003. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 275.