Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Daňo Juraj (33%)
Autor:Olejár F. (33%)
Autor:Cvik A. (33%)
Názov:Niektoré činitele rodinnej výchovy mladistvých delikventov
Zdroj:Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Lokácia:Roč. 21, č. 4 (1986), s. 331-339
ISSN:0555-5574
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Pohybová výchova rómskych žiakov. In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. S. 85.
Ohlas:[4] HRONCOVÁ, Jolana: Analýza vývinových tendencií a súčasného stavu delikvencie mladistvých v Slovenskej republike a Banskobystrickom kraji s osobitným zreteľom na rodinné prostredie. In: Pedagogická revue, 52, 2000, č. 5, s. 462.
Ohlas:[3] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rodina a jej význam pri tvorení hodnôt. In Socialia 2006 : sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech 20.-21.10.2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 256.