Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Vyučovanie telesnej výchovy v nových spoločenských podmienkach
Zdroj:Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č. 3
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1994
Lokácia:S. 13-25
Ohlas:[3] TUREK, Milan: The Structure of Motoric Performance 6 and 10-year-old Children. In: Sport Kinetics `97. Hamburg : Czwalina, 1998. S. 213.
Ohlas:[4] MAJERSKÝ, Oto: Predstava tvorby spoločných učebných osnov z telesnej výchovy pre žiakov v základných a stredných školách. In: Telesná výchova a šport na základných a stredných školách v SR. Bratislava : STU, 1999. S. 36.
Ohlas:[4] MAJERSKÝ, Oto: Problémy formulácie vzdelávacích štandardov v telesnej výchove. In: Telesná výchova a šport, roč. 10, 2000, No. 3, s. 15.
Ohlas:[4] MAJERSKÝ, Oto - KASA, Július: Rozvoj špeciálnej motorickej výkonnosti žiakov vo vyučovaní volejbalu v podmienkach osemročného vzdelávania. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 270.
Ohlas:[3] BEBČÁKOVÁ, Viera: Stosunek uczniów i nauczycieli do lekcji wychowania fizycznego. In: Przeglad Naukowy Instytutu Wychowania Fizycnego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie, tom 4, 2000, zesz. 1-2, s. 51.
Ohlas:[4] FEČ, Karol: Motorické učenie v športovej gymnastike. In: Studia art et sport. Publicatio II. Prešov : FHPV PU, 2002. S. 85.
Ohlas:[4] MIŠUROVÁ, Daniela - RYBÁRIK, Karol: Monitorovanie záujmov a prejavy pohybovej aktivity o telesnú výchovu a šport u žiakov základnej školy. In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2002. S. 152.
Ohlas:[4] BERGIER, Józef - BERGIER, Barbara. Physical fitness of girls ages 7 - 14 years attending tradicional classes and those with the increased number of physical education lessons. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD/ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 298.