Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy : výberová prednáška
Vydavateľské údaje:Košice : Rektorát UPJŠ, 1988
Ohlas:[4] Pilecky, M.: Poznámky o nacvičovaní slovenskej spisovnej výslovnosti z interlingválneho hľadiska. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998/99, 45, č. 1-2.. s. 18.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol: Dynamika špecifických sfér komunikácie. Banská Bystrica : PF UMB, 2002. S. 158. ISBN 80-8055-631-8.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 137.