Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Plavecká výkonnosť a jej zmeny u kandidátov učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ
Zdroj:Zborník z celoštátneho seminára na tému "Aktuálne problémy štúdia telesnej výchovy v príprave kandidátov učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy"
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1991
Lokácia:S. 59-63
Ohlas:[4] Merica, M.: Telesná zdatnosť študentov 2. ročníka MtF STU v Trnave. In: Zborník prác z odborného seminára Pohybové predpoklady študentov univerzít a VŠ v SR. Trnava : MfF STU, 1997. s. 23.
Ohlas:[4] MERICA, M. Telesná kultúra. Bratislava : STU, 1998. S. 76.
Ohlas:[4] NITRAI, Daniel. Sledovanie plaveckej výkonnosti študentov PF PU. In Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov : zborník referátov prednesených na VIII. vedeckom seminári s medzinárodnou účasťou 16. január 2003. Bratislava : FTVŠ UK, 2003, s. 27.