Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Učiteľ a rodina žiaka
Zdroj:Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie
Lokácia:Roč. 45, č. 5-6 (1994), s. 227-234
ISSN:1335-1982
Ohlas:[4] Miňová, D.: Sociálno-pedgogický výskum syndrómu CAN. In: Dieťa v ohrození VII. Bratislava : Detský fond Slovenskej republiky, 1997. s. 54.
Ohlas:[4] Bartalošová, M.: Prístupy učiteľov k riešeniu neštandardných pedagogických situácií. In: Školská pedagogika I. Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. s. 165.
Ohlas:[4] Miňová, D.: Sociálne a výchovné aspekty syndrómu CAN. In: Pedagogická revue. 1998, 50, č. 1.. s. 15.
Ohlas:[4] Miňová, D.: Násilie v rodine - syndróm CAN. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Humanistický zborník AFPh UP 6/88 : sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. 1998.. s. 557.
Ohlas:[4] OROSOVÁ, O. - SCHNITZEROVÁ, E. a kol. : Prevencia drogových závislostí. Košice : UPJŠ, 2000. S. 116. ISBN 80-7097-395-1.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Dana: Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v praxi pri riešení sociálno-patologických problémov. In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 246.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, M., GLUCHMAN, V. Učiteľská etika. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008, s. 218. ISBN 978-80-8068-808-0.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta. Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej etike. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 199. ISBN 978-80-555-0042-3.
Ohlas:[4] KOSTURKOVÁ, Martina. Mládež v kontexte spoločensko-politických zmien po roku 1989. In Súčasné aspekty výchovy a vzdelávania : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Košice : Vienala, 2009, s. 55. ISBN 978-80-89232-65-9.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta. Vývoj učiteľskej etiky na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 2013, s. 180. ISBN 978-80-89561-15-5.