Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Skyba Michaela (100%)
Názov:Školská sociálna práca [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:213 s.
ISBN:978-80-555-1287-7
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 189 ; AFPh UP 471/504
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Skyba1
Ohlas:[3] VASIĽOVÁ, V., LOVAŠOVÁ, S. Historická analýza vývoja sociálnej práce v školskom prostredí. In Fórum sociální práce [online], ISSN 2336-6664. 2018 [cit. 2018-12-19], č. 1, s. 110. Dostupný na internete <https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Veronika_Vasilova-Sona_Lovasova_104-110.pdf>
Ohlas:[3] VASIĽOVÁ, V., LOVAŠOVÁ, S. Possibilities of social work in the school environment with students with risk behaviors. In GRANT journal [online], ISSN 1805-0638. 2018 [cit. 2018-12-19], vol. 7, č. 1, s. 101. Dostupný na internete <http://www.grantjournal.com/issue/0701/PDF/0701vasilova.pdf>
Ohlas:[4] ŠEVČÍKOVÁ, V., LOVAŠOVÁ, S. Program školskej sociálnej práce Dobre v škole - dobre po škole. In Význam a miesto resocializácie a reedukácie v sociálnej práci : 5. ročník Košických dní sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25. 11. 2016 v Košiciach [online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017 [cit. 2018-12-19], s. 126. ISBN 978-80-8152-502-5. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zbornik-2016-dsp.pdf>
Ohlas:[4] VASIĽOVÁ, V., LOVAŠOVÁ, S. Možnosti sociálnej práce v školskom prostredí v podmienkach SR. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 14, 58, 105. ISBN 978-80-8152-635-0. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/ff/moznosti-socialnej-prace-web.pdf>
Ohlas:[4] ŠEVČÍKOVÁ, V., HALACHOVÁ, M., LOVAŠOVÁ, S. Kyberšikanovanie a možnosti uplatnenia sociálneho pracovníka pri prevencii tohto sociálnopatologického javu. In Sociálny výskum - nekonečná hra ideí a dôkazov? : zborník príspevkov zo VI. doktorandskej konferencie konanej 3. novembra 2015 v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2016 [cit. 2018-12-20], s. 93, 99. ISBN 978-80-555-1642-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova10>
Ohlas:[4] ŠEVČÍKOVÁ, V., LOVAŠOVÁ, S. Zvládanie záťaže a sociálna opora u detí na základných školách a možnosti školskej sociálnej práce. In Podoby vnútorných i vonkajších faktorov zvládania záťaže z pohľadu teórie i praxe sociálnej práce : 4. ročník Košických dní sociálnej práce [online]. Košice : Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ, 2016 [cit. 2018-12-20], s. 171, 172, 174. ISBN 978-80-8152-405-9. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2016/filozoficka/podoby-vnutornych-vonk-faktorov-soc-prace.pdf>
Ohlas:[6] ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Školská sociálna práca. In Podoby vnútorných i vonkajších faktorov zvládania záťaže z pohľadu teórie i praxe sociálnej práce : 4. ročník Košických dní sociálnej práce [online]. Košice : Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ, 2016 [cit. 2018-12-20], s. 230-231. ISBN 978-80-8152-405-9. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2016/filozoficka/podoby-vnutornych-vonk-faktorov-soc-prace.pdf>
Ohlas:[4] RUSNÁKOVÁ, A., SPUSTOVÁ, M. Školská sociálna práca optikou výchovného poradenstva v kontexte práce so žiakmi a žiačkami zo sociálne vylúčených rómskych komunít. In Aktuálne výzvy pre sociálnu prácu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2018 [cit. 2018-12-20], s. 139, 141. ISBN 978-80-555-2076-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova14/subor/Rusnakova.pdf>
Ohlas:[3] VASIĽOVÁ, V., LOVAŠOVÁ, S. Zmysel života a možnosti sociálnej práce v školskom prostredí. In MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konferencemezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [CD-ROM]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017, s. 735, 737. ISBN 978-80-87952-22-1.
Ohlas:[4] VASIĽOVÁ, V., LOVAŠOVÁ, S. Sociálna opora a zvládanie záťaže: projekt výskumu. In Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu : zborník príspevkov z VIII. doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 87, 92. ISBN 978-80-555-1989-0.