Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Charakteristika substantív v reči matiek orientovanej na dieťa
Zdroj:Jazyk - médiá - text II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 4.11.2011 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013
Lokácia:S. 187-203
ISBN:978-80-555-0797-2
Ohlas:[4] SPÁČILOVÁ, Alexandra. Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa (komparatívna štúdia). In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 394. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] PAVELOVÁ, Barbora. Expressive lexis in Motherese. In 13. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov I. (sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva). Prešov : Prešovská univerzita, 2018, s. 34. ISBN 978-80-555-2147-3.