Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horňák Ladislav (100%)
Názov:Problémové správanie a jeho pedagogické riešenie (u dieťaťa v predškolskom veku pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vydavateľské údaje:Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014
ISBN:978-80-565-1011-7
Ohlas:[3] ŠIP, Maroš. Sociálno-patologické javy v rodine s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. In Kiedy myslimy rodzina... Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, 2016, s. 221. ISBN 978-83-743-75-08-4.