Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Lexikálne univerzálie v reči matky orientovanej na dieťa
Zdroj:Zborník príspevkov zo 7. študentskej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012
Lokácia:S. 738-746
Ohlas:[2] SLANČOVÁ, Daniela. Osvojovanie slovesnej lexiky v ranej ontogenéze reči. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2013, roč. 64, č. 2, s. 109-132.
Ohlas:[4] VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Deminutíva v slovenčine z lingvisticko-didaktického aspektu. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 2, s. 43-60.
Ohlas:[4] VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Ontogenéza detskej reči na pozadí vzťahu kognície, jazyka a reči. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2015, roč. 3, č. 2, s. 46-62.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, D., LIPTÁKOVÁ, Ľ., ONDRÁČKOVÁ, Z. et al. Slovná zásoba v ranom veku. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 68. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Slovotvorba v ranej ontogenéze reči. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 150. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] SPÁČILOVÁ, Stanislava. Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 394. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Ako a prečo sa výskumy detskej reči na Slovensku (ne)dostávajú do povedomia odbornej verejnosti a pedagogickej praxe. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2018, roč. 6, č. 1, s. 75.
Ohlas:[4] DROZDOVÁ, Katarína. Jazyková výchova v materskej škole a príprava budúcich učiteľov na stimuláciu rečového vývinu na Slovensku a v Česku. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2018, roč. 6, č. 1, s. 69.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 219. ISBN 978-80-555-2018-6.
Ohlas:[4] PAVELOVÁ, Barbora. Expressive lexis in Motherese. In 13. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov I. (sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva). Prešov : Prešovská univerzita, 2018, s. 34. ISBN 978-80-555-2147-3.