Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Reč orientovaná na dieťa v raných štádiách vývinu : dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2014
Rozsah:197 s.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela. Štylistické, sociolingvistické a psycholingvistické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 140. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[1] KAPALKOVÁ, S., SLANČOVÁ, D. The vocabulary profile of Slovak children with primary language impairment compared to typically developing Slovak children measured by LITMUS-CLT. In Clinical linguistic & phonetics, ISSN 0269-9206. 2017, vol. 31, no. 11-12, s. 893-909.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila et al. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. 2. dopl. a preprac. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 462. ISBN 978-80-555-1252-5.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, D., LIPTÁKOVÁ, Ľ., ONDRÁČKOVÁ, Z. et al. Slovná zásoba v ranom veku. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 68. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, L., SLANČOVÁ, D. Lexika v očakávaní dieťaťa. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 421. ISBN 978-80-224-1638-2.