Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horňák Ladislav (33%)
Autor:Kancír Ján (33%)
Autor:Liba Jozef (33%)
Názov:Teoretické východiská modelu CVS
Zdroj:Pedagogický model školy s celodenným výchovným systémom
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2012
Lokácia:S. 6-27
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Školská edukácia detí z rôzneho socio-kultúrneho prostredia. In Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej multiodborovej konferencie 17.-18. september 2015 Prešov. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 254. ISBN 978-80-555-1423-9.
Ohlas:[4] ŠUHAJDOVÁ, Ivana. Výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 60, 128. ISBN 978-80-568-0358-5.