Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Názov:Analýza kvality života z pohľadu pracovného prostredia
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 3, no. 2 (2015), s. 15-20
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] BIRKNER, M., BIRKNEROVÁ, Z., KURTY, M. Spokojnosť so vzťahmi na pracovisku a predchádzanie konfliktom v jednotlivých typoch organizácií. In Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií. Prešov : Bookman, 2015, s. 38. ISBN 978-80-8165-126-7.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., BIRKNER, M., KURTY, M. Spôsoby riešenia konfliktov v jednotlivých typoch organizácií. In Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2015, s. 49. ISBN 978-80-8165-126-7.
Ohlas:[4] FRANKOVSKÝ, M., BIRKNEROVÁ, Z. Ways of coping with demanding managerial work situations and traits of interpersonal bahavior=Spôsoby zvládania náročných situácií v manažérskej práci a črty interpersonálneho správania. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2015, vol. 7, no. 2, s. 33.
Ohlas:[4] ZIBRÍNOVÁ, Ľ., BIRKNEROVÁ, Y. Myslenie v kontexte kognitívnych omylov. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2015, s. 127. ISBN 978-80-8165-132-8.
Ohlas:[4] BIRKNER, M., BIRKNEROVÁ, Z. Komunikačné zručnosti v praxi a ich rodové diferencie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ISSN 1335-9746. 2015, roč. 14, č. 34, s. 39.