Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Jazykový imperializmus alebo - provincionalizmus?
Zdroj:Literárny týždenník : časopis Zväzu slovenských spisovateľov
Lokácia:Roč. 7, č. 19 (1994), s. 4
ISSN:0862-5999
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Homo loquens v čase globalizácie. In Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 56. ISBN 978-80-555-1112-5.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Medzi purizmom a glokalizmom. In Jazyk v politických, ideologických a interkulturnych vzťahoch. Bratislava : Veda, 2015, s. 32. ISBN 978-80,-224-1418-0.