Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Motivácia k učeniu a budúcemu povolaniu ako fenomén uplatnenia v spoločnosti
Zdroj:Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014
Lokácia:S. 137-146
ISBN:978-80-227-4277-1
Ohlas:[4] KOMINAREC, I., KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. et al. Úvod do pedagogiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, s. 198. ISBN 978-80-555-1413-0.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Hodnotová preferencia pedagógov v akademickom prostredí. In Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU v Prešove, 2017, s. 109. ISBN 978-80-555-1972-2.
Ohlas:[3] NAGY, M., HORVÁTH, K., SZABÓOVÁ, E. et al. A lemorzsolódás vizsgálata a selye jános egyetem tanárképző karán a nappali és levelezős óvópedagógus képzésben utánkövetéssel. In Hera évkönyvek. Budapest : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, s. 353. ISBN 978-615-5657-03-0.