Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Lištiak Mandzáková Stanislava (100%)
Názov:Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením
Vydavateľské údaje:Praha : Portál, 2013
Rozsah:178 s.
ISBN:978-80-262-0502-9
Ohlas:[4] ŠRENKEL, Ján. Sexualita a sexuálna výchova klientov v domovoch sociálnych služieb na Slovensku. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 104. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] ŠTĚRBOVÁ, D., RAŠKOVÁ, M. Sexuální výchova a pomáhající profese: protokol sexuality a vztahů jako prevence rizik sexuálního násilí a sexuálního zneužití osob s mentálním postižením v zařízeních poskytujících sociální služby v České republice. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 122. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] KOZÁKOVÁ, Zdenka. Rodičovství osob s mentálním postižením. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 211. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] CHOVANEC, Michal. Mýty o sexe u osôb s postihnutím. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 147. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] MARKOVÁ, Dagmar. Sexualita pre reprodukciu: o morálnych konštrukciách sexuality v rámci tradičnej sexuálnej vedy. In Sexuality VII : rod, rodina, rodičovstvo - scenáre udržateľnej reprodukcie : zborník vedeckých príspevkov [CD-ROM]. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2013, s. 122. ISBN 978-80-970234-4-7.
Ohlas:[6] LIBA, Jozef. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2014, roč. 3, č. 1, s. 67-68.
Ohlas:[3] CHOVANEC, M., WIESS, P. Zdravotne znevýhodnené osoby a ich mýty v sexe. In 6. Moravský regionální kongres k sexuální výchově : sborník referátů. Praha : Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. 22. ISBN 978-80-905696-0-7.
Ohlas:[4] MARKOVÁ, D. Sexuálna veda ako morálna konštrukcia: biológia ako ideológia. In Fyzika a etika VIII : veda ako kultúrny fenomén. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013, s. 50. ISBN 978-80-558-0482-8.
Ohlas:[3] ŠTĚRBOVÁ, D., RAŠKOVÁ, M. et al. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 31. ISBN 978-80-244-4132-0.
Ohlas:[4] MARKOVÁ, Dagmar. Diferencie v preferenciách v oblasti sexuálnej morálky u učiteľov a učiteliek žiakov a žiačok s mentálnym postihnutím: eticko-deskriptívna výskumná sonda. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 342. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[4] ŠTĚBEROVÁ, D., HARVANOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením: možnosti a limity dyadických vztahu. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 38. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[4] ROVŇANOVÁ, L., NEMCOVÁ, L. Vzdelávacie potreby slovenských učiteľov a učiteliek v oblasti sexuálnej výchovy v kontexte štandardov WHO pre sexuálnu výchovu v Európe. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 148. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[3] ŠTĚRBOVÁ, Dana. Osoby s mentálním postižením a potřeba sexuální výchovy a osvěty v sociálních službách. In Sociální služby, ISSN 1803-7348. 2014, vol. 16, no. 6-7, s. 21.
Ohlas:[3] MARKOVÁ, Dagmar. Morálne hodnotové preferencie v sexuálnych a partnerských vzťahoch a ich diskurzívne zdroje: axiologicko-etická deskriptívna výskumná štúdia. In Person and society. Toronto : Kierkegaard Circle: Trinity College, University of Toronto, 2014, s. 541. ISBN 978-0-9878168-6-3.
Ohlas:[5] NOVOSÁD, Libor. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. In Sociální práce : nabízíme spojení teorie s praxi, ISSN 1213-6204. 2013, roč. 13, č. 4, s. 129.
Ohlas:[3] HORŇÁK, Ladislav. Aktuálne problémy sexuálneho zneužívania žiakov špeciálnych základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. In Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : sborník referatů. Praha : Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2015, s. 39. ISBN 978-80-905696-2-1.
Ohlas:[3] MARKOVÁ, Dagmar. Axiologické preferencie u učiteľov a učiteliek špeciálnych základných škôl: eticko-deskriptívny výskum morálnych hodnôt v oblasti sexuality. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2015, roč. 16, č. 1, s. 205.
Ohlas:[3] ŠTĚRBOVÁ, Dana. Sexual abuse, including the abuse of persons with intellectual disability. In The specifics of communication in relation to sexuality I: Helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014, s. 31. ISBN 978-80-244-4444-4.
Ohlas:[4] KOCINA, P., MARKOVÁ, D., JUROVÁ, J. Etické a právne rámce sexuálneho života osôb s mentálnym postihnutím. In Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 224. ISBN 978-80-555-1371-3.
Ohlas:[3] ŠTĚRBOVÁ, Dana. Rizika sexuální asistence u osob s mentálním postižením. In Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : sborník referatů. Praha : Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2015, s. 130. ISBN 978-80-905696-2-1.
Ohlas:[4] MARKOVÁ, Dagmar. Sexuálna veda ako morálna konštrukcia: biológia ako ideológia. In Fyzika a etika VIII : veda ako kultúrny fenomén. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013, s. 50. ISBN 978-80-558-0482-8.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav. Špecifiká sexuality žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pochádzajúcich so sociálne znevýhodneného prostredia. In Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím, [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 96. ISBN 978-80-555-1371-3.
Ohlas:[4] MARKOVÁ, D., KAMINSKA, M., JUROVÁ, J. Vedomosti z oblasti sexuality u študentov a študentiek sociálnej práce ako predpoklad pre sociálnu prácu s osobami s postihnutím. In Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím, [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 141. ISBN 978-80-555-1371-3.